Návrat do školy 8. 2. 2021

with Nekomentované

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 3.2.2021 a povolenia RÚVZ Trenčín
pokračuje výučba štvrtého ročníka ŠUP Trenčín od 8.2.2021 prezenčnou formou
pre žiakov, ktorí nie sú ubytovaní na Školskom internáte Staničná 6, Trenčín.
Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je test s negatívnym výsledkom
na COVID-19 plnoletého žiaka a učiteľa, nie starší ako 7 dní.
Vedenie ŠUP Trenčín v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Celestíny
Šimurkovej v Trenčíne zabezpečilo testovanie AT na COVID-19, ktoré sa uskutoční
v sobotu 6.2.2021 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej
na Veľkomoravskej ulici 2161/14 v Trenčíne.

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci:
Časový harmonogram testovania podľa priezviska
A – J 8:00 – 8:50
K – O 8:50 – 9:40
P – Ž 9:40 – 10:30

Plnoletí žiaci podľa nahláseného záujmu triednym učiteľom:
A – J 10:30 – 12:00
prestávka 12:00 – 12:30 posledný odber pred prestávkou o 11:45 hod.
K – O 12:30 – 14:30
P – Ž 14:30 – 16:30 posledný odber pred ukončením o 16:15 hod.

K testovaniu je potrebný OBČIANSKY PREUKAZ.
V prípade, že sa žiak nechce dať testovať – zostáva v domácom prostredí a škola
mu poskytuje v rámci nároku na vzdelanie iba konzultácie – NIE DIŠTANČNÚ
FORMU VÝUČBY. V takomto prípade má žiak absenciu ospravedlnenú.
Prezenčné vyučovanie pre žiakov štvrtého ročníka bude prebiehať od 8.2.2021 podľa
riadneho rozvrhu hodín, 1. – 3. ročník pokračuje v dištančnej forme výučby
do odvolania.
Stravovanie je zabezpečené zo Školského internátu Staničná 6, Trenčín dovozom
jedla v potravinových obaloch – je potrebné mať vlastný príbor. Stravu si objednáva
každý stravník cez www.strava.cz