Absolvent pozná postupy navrhovania a spracovania rôznych foriem reklamy. Ovláda písanie reklamného textu, grafické počítačové programy a získa zručnosti v práci s digitálnou reklamnou fotografiou, videom a výrobou animovaných spotov. Absolvent je pripravený pracovať a organizovať činnosť v inštitúciách, ktoré sa zaoberajú výrobou reklamy, ako sú grafické štúdiá, reklamné agentúry, propagačné firmy, inzertné oddelenia printových médií, informačné centrá, vydavateľstvá neperiodickej tlače a multimediálne štúdiá reklamy.
Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8633 M Reklamná tvorba
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent pozná postupy navrhovania a spracovania rôznych foriem reklamy. Ovláda písanie reklamného textu, grafické počítačové programy a získa zručnosti v práci s digitálnou reklamnou fotografiou, videom a výrobou animovaných spotov. Absolvent je pripravený pracovať a organizovať činnosť v inštitúciách, ktoré sa zaoberajú výrobou reklamy, ako sú grafické štúdiá, reklamné agentúry, propagačné firmy, inzertné oddelenia printových médií, informačné centrá, vydavateľstvá neperiodickej tlače a multimediálne štúdiá reklamy.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. art. Štefan OLIŠ
vzdelanie
2002 – 2006 Stredná umelecká škola v Trenčíne, odbor: Propagačná grafika
2007 – 2010 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, odbor: Animácia výtvarného umenia, 3. Ročník
2011 – 2012 Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarného umenia, odbor: voľné výtvarné umenie, ateliér: digitálne média

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


1. ROČNÍK

Profilovým odborným predmetom je v prvom ročníku Výtvarná príprava (VYP). Na VYP sa žiaci naučia narábať s formou výtvarného jazyka. Prostredníctvom cvičení sa učia narábať s kompozíciou, farbou, štylizáciou, abstrahovaním, interpretáciou. Na predmete Technológia (TEC) sa naučia správne narábať s reklamným textom od spôsobu ako vytvárať jednoslovné názvy cez titulky až po rozsiahlejšie syntaktické celky. Zatiaľ čo VYP prebieha formou cvičení klasickými výtvarnými technikami (kresba, maľba) na predmete Umelecká prax (UPR) sa naučia kresliť v počítači vo vektorovom programe Adobe Illustrator. Zároveň sa na tomto predmete pomocou cvičení učia dať reklamnému textu vhodnú grafickú podobu (napr. umiestnenie v ploche, veľkosť, tvar); pracovať s kompozíciou a štylizáciou. Ďalšou dôležitou vedomosťou, ktorú žiaci nadobúdajú už v prvom ročníku je ovládanie softvéru pre editáciu rastrovej grafiky, preto na predmete Počítačová grafika (POG) sa učia ovládať program Adobe Photoshop. Predmet Písmo (PIS) sa zameriava na históriu a dejiny písma pričom sa okrajovo dotýka aj histórie dizajnu ktorý je s ním spätý. Písmo má povahu teoretického predmetu, ktorý je doplnený o praktické, tvorivé cvičenia z písma k jednotlivým historickým obdobiam. Praktické zručnosti sa v 1. ročníku dopĺňajú teoretickými znalosťami: Dejiny a teória reklamy (DTR)Psychológia reklamy (PSR). Žiaci na DTR získajú všeobecný prehľad o histórii reklamy v súvislosti s meniacou sa koncepciou marketingových stratégií. Na PSR si osvoja pojmy z psychológie, fungovanie základných psychických procesov aby ich mohli využiť pri tvorbe a výskume efektívnej reklamy. Spoločným teoretickým a rovnako aj maturitným predmetom pre všetky umelecké odbory na škole je predmet Dejiny umenia (DVK). Žiaci sa na tomto predmete oboznamujú postupne so všetkými vývinovými fázami výtvarného umeleckého prejavu
od prvopočiatkov až do súčasnosti.

2. ROČNÍK

Profilovým odborným predmetom je rovnako ako v 1. ročníku predmet Výtvarná príprava (VYP). Na VYP si rozširujú zručnosti ktoré majú z prvého ročníka – prácu s kompozíciou, farbou, reálnymi predmetmi, štylizovanými predmetmi, symbolmi. Na predmete Technológia (TEC) sa naučia základné princípy digitálnej fotografie ako výber vhodného fotografického prístroja, svetla, kompozície, techniky fotografovania v teoretickej rovine. V praktickej rovine sa digitálnej fotografii žiaci venujú na predmete Umelecká prax (UPR). Predmet nadväzuje na poznatky z POG z prvého ročníka. Na UPR sa zároveň naučia fotografie digitálne spracovať v programe Adobe Photoshop a usporiadať, triediť a upravovať v Adobe Lightroom. Premet Písmo (PIS) rozvíja schopnosť žiaka tvorivo narábať s formou písma pomocou praktických cvičení, ktoré sú realizované predovšetkým na počítači s využitím softvéru na tvorbu digitálnych fontov – Fontlab. Teoretické poznatky o reklamnej praxi dopĺňa predmet Masmediálna komunikácia (MMK); predmet žiakov oboznámi so základnými poznatkami z teórie komunikácie, európskou a masovou kultúrou, teóriou médií. Kresliarske a návrhárske zručnosti žiaka rozvíja predmet Kresba (KRE). Na predmete žiaci kreslia klasickými kresliarskymi technikami najskôr v perspektíve statické, neživé objekty ktoré nás obklopujú (napr. chodba, ulica, stolička), potom portrét a figúru podľa živého modelu. Predmet Dejiny výtvarnej kultúry (DVK) pokračuje v nadväznosti na obsah učiva z prvého ročníka.

3. ROČNÍK

Od 3. ročníka sa stáva profilovým predmetom Navrhovanie (NAV). V tomto predmete žiaci využívajú všetky teoretické a praktické znalosti z 1. a 2. ročníka na to, aby mohli samostatne a kreatívne vyriešiť dizajn printovej reklamy (napr. tvorbu firemného štýlu, obalu, katalógu). Využívajú softvér od Adobe – pracujú s rastrovou a vektorovou grafikou, začínajú používať zalamovací softvér InDesign. Komplexnosť dizajnérskych zručností dopĺňa predmet Technológia (TEC), ktorý sa v treťom ročníku zameriava na problémy typografie a časť dokončovacej výroby – priemyselné väzby. Na predmete Umelecká prax (UPR) v prvej časti predmetu sa žiaci naučia pracovať v 3D programe Cinema 4D, druhá časť je zameraná na konkrétne návrhárske zadania vizuálnej komunikácie. Softvér slúži ako médium v ktorom žiaci vytvárajú postprodukčné spracovanie digitálnej fotografie, rovnako aj rôzne priestorové objekty využiteľné v reklame (napr. trojrozmerné pútače a vizualizácie rozličných reklamných predmetov); vo štvrtom ročníku využijú znalosti z tohto softvéru na tvorbu 3D animácií vo videoprodukcii a hlavne postprodukcii. Ďalším novým predmetom v treťom ročníku je Videotvorba (VID). Na úvod sa žiaci stručne oboznámia s dejinami a vývojom filmu, neskôr potom s teoretickou prípravou televízneho diela (námet, scenár) a prakticky ovládať kameru, tempo, rytmus, dĺžku záberu, strih a kompozíciu v programe Adobe Premiere. Zvukovú zložku audiovizuálneho diela pomáha rozvíjať predmet Zvuková skladba (ZVS). Žiak si na predmete osvojí ako základné typy a pojmy zvukovej zložky v teoretickej rovine, tak i v praktickej rovine. Predmet Kresba (KRE) pokračuje aj v tomto ročníku, ale namiesto práce v ateliéri sa presúva pozornosť na digitálnu maľbu a kresbu na grafickom tablete. Predmety Masmediálna komunikácia (MMK)Dejiny výtvarnej kultúry (DVK) pokračujú a nadväzujú na učivo z predchádzajúcich ročníkov.

4. ROČNÍK

Profilovým odborným predmetom je Navrhovanie (NAV); žiaci na tomto predmete kreatívne postprodukujú svoje videodiela a vytvárajú jednoduché animácie prostredníctvom programu After Effect. Navrhovanie dopĺňa predmet Umelecká prax (UPR), kde sa učia vytvárať lineárne ale aj nelineárne vektorové animácie v programe Adobe Flash.  Videotvorba (VID) vo štvrtom ročníku nadväzuje a prehlbuje znalosti z tretieho ročníka. Rozvíja problematiku videodiela prostredníctvom samostatnej úlohy od prvotného nápadu až po technické zvládnutie realizačného procesu. Tiež sa žiaci naučia prácu s hudobnou zložkou filmu – ozvučením hudbou a ruchmi, ktorú dopĺňa predmet Zvuková skladba (ZVS). Technológia (TEC) vo štvrtom ročníku dá žiakom rozhľad v jednotlivých polygrafických technikách a naučí ich správne technicky pripraviť prácu, ktorá predpokladá výstup tlačou, vzhľadom k veľkej odlišnosti jednotlivých tlačových techník. Vo virtuálnom priestore pomáha žiakom teoreticky sa orientovať, ale aj prakticky vnášať a vytvárať vlastné obsahy predmet Intermediálna tvorba (IMT). Žiaci sa učia vytvárať vlastné webové stránky prostredníctvom softvéru Adobe Dreamweaver a WordPress. Masmediálna komunikácia(MMK) rozširuje poznatky o ďalšie vedomosti o štruktúre médií, mediálnych organizáciách, obsahu a účinku masmédií, mediálnom publiku. Na predmete Aplikované právo (APP) sa žiaci oboznámia so zákonom o reklame a autorským zákonom, získajú poznatky o etických zásadách reklamnej praxe. Získajú poznatky o právnych normách, znalosť ktorých je nevyhnutná pri realizácii prác v oblasti reklamy, naučia sa používať adekvátne právne pojmy, prejavovať sa a obhajovať svoje postoje a názory. V tomto ročníku predmet Dejiny výtvarnej kultúry (DVK) uzatvára historické vývojové etapy výtvarného umenia krátkym a stručným prehľadom zo súčasnej výtvarnej scény.