Absolvent pozná technológiu výroby klasickej čierno-bielej fotografie, ovláda digitálnu fotografiu s využitím príslušného počítačového softvéru. V predmete videotvorba si osvoja základy tvorby krátkeho filmu (strih, ozvučenie, titulky). Absolvent je pripravený uplatniť sa v produkcii klasickej umeleckej fotografie a zároveň ovláda súčasnú modernú digitálnu fotografiu ako prostriedok reklamy a internetovej komunikácie. Môže pracovať vo fotografických a filmových štúdiách, reklamných agentúrach a mestských televíziách.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8606 M Fotografický dizajn
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent pozná technológiu výroby klasickej čierno-bielej fotografie, ovláda digitálnu fotografiu s využitím príslušného počítačového softvéru.
V predmete videotvorba si osvoja základy tvorby krátkeho filmu (strih, ozvučenie, titulky). Absolvent je pripravený uplatniť sa v produkcii klasickej umeleckej fotografie a zároveň ovláda súčasnú modernú digitálnu fotografiu ako prostriedok reklamy a internetovej komunikácie. Môže pracovať vo fotografických a filmových štúdiách, reklamných agentúrach a mestských televíziách.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. BcA. Alena PLÁNKOVÁ

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUP TN.


1. ROČNÍK

1. a 2. ročníku žiak rozvíja svoje umelecké cítenie a zlepšuje výtvarné zručnosti v predmetoch Výtvarná príprava (VYP) a Figurálne kreslenie (FIK). Predmet Počítačová grafika (POG) zabezpečuje zvládnutie práce v počítačových programoch Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Odbornej práci s textom sa venuje predmet Písmo(PIS). Kľúčovým, počas prvých dvoch rokov štúdia, je predmet Umelecká prax (UPR), ktorý prebieha v 4-hodinových blokoch.

Prvý ročník je venovaný zvládnutiu procesu čiernobielej klasickej fotografie v tmavej komore. Žiaci sa naučia pracovať s fotografickým prístrojom v exteriéri i v ateliéri s použitím základnej ateliérovej techniky. Postupne sa oboznámia s farebnou fotografiou a s problematikou digitalizácie obrazu.

2. ROČNÍK

1. 2. ročníku žiak rozvíja svoje umelecké cítenie a zlepšuje výtvarné zručnosti v predmetoch Výtvarná príprava (VYP) a Figurálne kreslenie (FIK). Predmet Počítačová grafika (POG) zabezpečuje zvládnutie práce v počítačových programoch Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Odbornej práci s textom sa venuje predmet Písmo(PIS). Kľúčovým, počas prvých dvoch rokov štúdia, je predmet Umelecká prax (UPR), ktorý prebieha v 4-hodinových blokoch.

V druhom ročníku žiaci následne rozvíjajú nadobudnuté  znalosti vo výtvarno-technických zadaniach zaoberajúcich sa informatívnou fotografiou predmetov, osôb, architektúry, krajiny a problematikou fotografickej reportáže. Dôraz sa tu kladie na technické zvládnutie práce so zábleskovou ateliérovou technikou, digitálnou zrkadlovkou a následné spracovanie obrazu v počítači. Dôležitým prostriedkom na preverenie si technických aj výtvarných zručností žiaka je záverečná tzv. klauzúrna práca, ktorá dáva žiakovi možnosť sebarealizácie a sebaprezentácie, keďže je vystavovaná verejnosti. Klauzúrna práca prebieha na konci 1. ročníka z klasickej čiernobielej fotografie a na konci obidvoch polrokov 2. ročníka z digitálnej fotografie na zadanú tému. Na konci druhého ročníka tiež žiaci absolvujú 5-dňový maliarsky krajinársky kurz.

3. ROČNÍK

3.4. ročníku žiak ďalej rozvíja svoje kresliarske a maliarske schopnosti v predmete Figurálne kreslenie.Počítačovej grafike sa učí pracovať v nových počítačových programoch ako Adobe InDesign či Adobe Premiere. Na predmet Písmo (PIS) nadväzuje Typografia (TYP), ktorá rieši problematiku spojenia obrazu s textom. Pribúda nový dôležitý predmet Videotvorba (VID), kde sa žiak učí princípom tvorby videodiela a realizuje vlastné videoprojekty. Kľúčový predmet Umelecká prax (UPR) pokračuje hlavným odborným predmetom Fotografický dizajn (FOD), ktorý prebieha v 4 až 5-hodinových blokoch.

V treťom ročníku sa tu kladie dôraz na technické zvládnutie nových fotografických žánrov ako módna a reklamná fotografia, zátišie, fotografický dokument a uplatnenie ďalších tvorivých princípov pri fotografovaní krajiny a architektúry.

4. ROČNÍK

3.4. ročníku žiak ďalej rozvíja svoje kresliarske a maliarske schopnosti v predmete Figurálne kreslenie.Počítačovej grafike sa učí pracovať v nových počítačových programoch ako Adobe InDesign či Adobe Premiere. Na predmet Písmo (PIS) nadväzuje Typografia (TYP), ktorá rieši problematiku spojenia obrazu s textom. Pribúda nový dôležitý predmet Videotvorba (VID), kde sa žiak učí princípom tvorby videodiela a realizuje vlastné videoprojekty. Kľúčový predmet Umelecká prax (UPR) pokračuje hlavným odborným predmetom Fotografický dizajn (FOD), ktorý prebieha v 4 až 5-hodinových blokoch.

V štvrtom ročníku je v tomto predmete poskytnutý priestor pre využitie všetkých nadobudnutých technických zručností a ich tvorivé uplatnenie v práci na zadaných témach ako napríklad inscenovaná fotografia, fotomontáž, fotografická ilustrácia, autoportrét a pod. Klauzúrna práca prebieha v obidvoch polrokoch 3. ročníka a v prvom polroku 4. ročníka z digitálnej fotografie a z videotvorby na zadanú tému. Práca v predmete Fotografický dizajn (FOD) je zavŕšená praktickou maturitnou prácou, ktorá pozostáva z fotografického diela s individuálne zvolenou tématikou podľa vyprofilovaného žiakovho záujmu.