Dizajn digitálnych aplikácií

 

Práce žiakov si môžete pozrieť v galérii.

Absolvent študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií je kreatívny výtvarník s orientáciou a vzťahom k jednotlivým formám estetických pravidiel a umenia. Svoje návrhy dokáže prezentovať nielen pomocou vizualizácie v 2D a 3D grafických softvéroch, ale aj softvéroch pre tvorbu a prezentáciu webových a mobilných aplikácií, ako i softvéri pre animáciu a prezentáciu webstránok.
Získané odborné zručnosti a vedomosti môže uplatniť ako kreatívny dizajnér vo webových štúdiách a spoločnostiach zaoberajúcich sa dizajnom webových a mobilných aplikácií, vývoj webových portálov a inteligentných e-commerce riešení, spolupracovať na podnetoch pri práci so zákazníkom, vysvetľovať, zdôvodňovať a informovať ho na odbornej úrovni aj v cudzom jazyku. K svojim zámerom a návrhom dokáže okrem konceptu pripraviť aj výrobnú dokumentáciu. Odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy, stratégie digitálneho produktu a základov podnikania mu vytvárajú dobré predpoklady aj pre samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti tvorby dizajnu webov a mobilných aplikácií. Po ukončení štúdia zvládne prácu pri navrhovaní a realizácii digitálneho produktového dizajnu. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda návyky spojené s výkonom svojej práce.
Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a prezentačné animácie digitálnych produktov. Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov a animačných programov zameraných pre tvorbu digitálnych aplikácií.
Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8628 M dizajn digitálnych aplikácií
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych štúdiách, zaoberajúcich sa tvorbou a dizajnom webov i aplikácií, ako aj v reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti navrhovania a tvorby stratégií dizajnu digitálnych produktov.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. Juraj EGLY
vzdelanie
Stredná umelecká škola Lednické Rovne, brusič skla
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov informatika/ekológia

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. spolu
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 17 15 13 12 57
Jazyk a komunikácia 8 8 8 8 32
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 5 5 5 5 20
Človek a hodnoty 1 1 - - 2
etická výchova/náboženská výchova 1/1 1/1 - - 2/2
Človek a spoločnosť 2 1 1 1 5
dejepis 2 - - - 2
občianska náuka - 1 1 1 3
Človek a príroda 2 1 1 - 4
biológia 1 - - - 1
fyzika 1 - - - 1
chémia - 1 1 - 2
Matematika a práca s informáciami 2 2 1 1 6
matematika 1 1 1 1 4
informatika 1 1 - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 18 20 22 22 81
Teoretické vzdelávanie 6 7 11 9 33
Umelecko-historické disciplíny 4 2 2 3 11
dejiny výtvarnej kultúry 1 2 2 3 8
dejiny digitálnych médií 1 - - - 1
dejiny a teória reklamy 2 - - - 2
Ekonomika a marketing - - 2 1 3
ekonomika - - 2 1 3
Teoretická a odborná príprava 2 5 7 5 19
odborný cudzí jazyk - - 1 2 3
psychológia reklamy - 1 - - 1
základy programovacích jazykov CSS, HTML - 2 3 - 5
stratégia digitálnych produktov - 2 3 3 8
videotvorba 2 - - - 2
Praktická príprava 12 13 11 13 49
výtvarná príprava b) 5 4 - - 9
kresba b) 2 2 2 2 8
typografia b) - 2 - - 2
vizuálna komunikácia b) - - 2 4 6
tvorba mockup demo - - 2 2 4
dizajnérska prax b) 5 5 5 5 20
Spolu 35 35 35 34 137

1. ROČNÍK

Na predmete Dejiny digitálnych médií (DDM) sa žiak oboznámi s históriou, kategorizáciou a účinkami médií a internetu. Získať vedomosti o vzniku a vývoji reklamy ako takej a zároveň umožní nahliadnuť do prostredia reklamnej agentúry a postupov v nej aplikovaných mu sprostredkuje Dejiny a teória reklamy (DTR). Postupy pre tvorbu audiovizuálnych diel si osvojí v predmete Videotvorba (AVT). Umelecká prax (UPR) poskytuje základy pre dizajnérsku tvorbu v oblasti vytvárania návrhov a samotnej realizácie dizajnu digitálneho produktu s využitím programov Adobe Photoshop a Illustrator.

2. ROČNÍK

V nadväznosti na Dejiny a teória reklamy (DTR) z prvého ročníka si žiak rozšíri vedomosti o základné pojmy a definície zo všeobecnej psychológie v predmete Psychológia reklamy (PRE). Stratégia digitálnych produktov (SDR) umožní porozumieť užívateľom, ich potrebám, schopnostiam i obmedzeniam a využiť tieto vedomosti pri efektívnej tvorbe aplikácií. S tvorbou webových stránok pomocou HTML kódu a CSS štýlu sa zoznámi v Základy programovacích jazykov CSS, HTML (ZPJ). Umelecká prax (UPR) rozširuje záber z prvého ročníka a hlbšie sa zaoberá dizajnom webu a digitálnych aplikácií. Tomu napomáha aj Typografia (TYP) v ktorej sa naučí postupom práce s textom a jeho aplikácii v digitálnom prostredí.

3. ROČNÍK

V predmete Praktická ekonomika (PEK) sa žiak učí racionálne ekonomicky uvažovať i konať, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastnú prácu, vo vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Pre uplatnenie na pracovnom trhu je dôležitý aj Odborný cudzí jazyk (OAG) ktorý vedie k správnemu použitiu anglického jazyka v odbornej praxi, pri hľadaní zamestnania v odbore dizajn digitálnych aplikácii a k dosiahnutiu vyššej komunikačnej úrovne. Na druhý ročník nadväzujú Základy programovacích jazykov CSS, HTML (ZPJ) a ďalej rozvíjajú už nadobudnuté vedomosti so zameraním na CSS. Stratégia digitálnych produktov (SDP) pokračuje z druhého ročníka a zameriava sa na užívateľský dizajn, scenár tvorby digitálnych aplikácií, definíciu užívateľa a následný výskum. Nácvik návrhu a dizajnu na praktických úlohách (weby/aplikácie) bude prebiehať v predmete Dizajnérska prax (DPX). Tvorba mockup demo (TMD) poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre tvorbu responzívnych webových stránok v programe Adobe Muse. Na dizajnérsku tvorbu v oblasti vytvárania návrhov a samotnej realizácie komunikačného dizajnu, firemnej identity a reklamy na praktických úlohách poskytne priestor Vizuálna komunikácia (VIK).

4. ROČNÍK

Pokračovanie predmetu z 3. ročníka Odborný cudzí jazyk (OAG) so zameraním na terminológiu z oblasti UI/UX a prezentácie klientom. Stratégia digitálnych produktov (SDP) sa venuje postupom pri tvorbe webu, užívateľskom testovaní a prezentácii klientovi. Nácvik návrhu a dizajnu na praktických úlohách (e-shopy/sociálne siete/blogy/mobilné aplikácie) bude prebiehať v predmete Dizajnérska prax (DPX). Na dizajnérsku tvorbu v oblasti vytvárania návrhov a samotnej realizácie plagátu, portfólia, obalového dizajnu prostredníctvom praktických úloh poskytne priestor Vizuálna komunikácia (VIK). Tvorba mockup demo (TMD) poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre návrh webu a mobilných aplikácií v programe Adobe Experience Design. So špecifikami vektorovej a rastrovej kresby na tablete sa žiak zoznámi v predmete Kresba (DKR) a na záver si vyskúša dizajn hernej aplikácie.