Dizajn digitálnych aplikácií

 

Práce žiakov si môžete pozrieť v galérii.

Absolvent študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií je kreatívny výtvarník s orientáciou a vzťahom k jednotlivým formám estetických pravidiel a umenia. Svoje návrhy dokáže prezentovať nielen pomocou vizualizácie v 2D a 3D grafických softvéroch, ale aj softvéroch pre tvorbu a prezentáciu webových a mobilných aplikácií, ako i softvéri pre animáciu a prezentáciu webstránok.
Získané odborné zručnosti a vedomosti môže uplatniť ako kreatívny dizajnér vo webových štúdiách a spoločnostiach zaoberajúcich sa dizajnom webových a mobilných aplikácií, vývoj webových portálov a inteligentných e-commerce riešení, spolupracovať na podnetoch pri práci so zákazníkom, vysvetľovať, zdôvodňovať a informovať ho na odbornej úrovni aj v cudzom jazyku. K svojim zámerom a návrhom dokáže okrem konceptu pripraviť aj výrobnú dokumentáciu. Odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy, stratégie digitálneho produktu a základov podnikania mu vytvárajú dobré predpoklady aj pre samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti tvorby dizajnu webov a mobilných aplikácií. Po ukončení štúdia zvládne prácu pri navrhovaní a realizácii digitálneho produktového dizajnu. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda návyky spojené s výkonom svojej práce.
Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a prezentačné animácie digitálnych produktov. Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov a animačných programov zameraných pre tvorbu digitálnych aplikácií.
Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8628 M dizajn digitálnych aplikácií
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych štúdiách, zaoberajúcich sa tvorbou a dizajnom webov i aplikácií, ako aj v reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti navrhovania a tvorby stratégií dizajnu digitálnych produktov.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. Juraj EGLY
vzdelanie
Stredná umelecká škola Lednické Rovne, brusič skla
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov informatika/ekológia

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


1. ROČNÍK

Na predmete Dejiny digitálnych médií (DDM) sa žiak oboznámi s históriou, kategorizáciou a účinkami médií a internetu. Získať vedomosti o vzniku a vývoji reklamy ako takej a zároveň umožní nahliadnuť do prostredia reklamnej agentúry a postupov v nej aplikovaných mu sprostredkuje Dejiny a teória reklamy (DTR). Postupy pre tvorbu audiovizuálnych diel si osvojí v predmete Videotvorba (AVT). Umelecká prax (UPR) poskytuje základy pre dizajnérsku tvorbu v oblasti vytvárania návrhov a samotnej realizácie dizajnu digitálneho produktu s využitím programov Adobe Photoshop a Illustrator.

2. ROČNÍK

V nadväznosti na Dejiny a teória reklamy (DTR) z prvého ročníka si žiak rozšíri vedomosti o základné pojmy a definície zo všeobecnej psychológie v predmete Psychológia reklamy (PSR). Stratégia digitálnych produktov (SDP) umožní porozumieť užívateľom, ich potrebám, schopnostiam i obmedzeniam a využiť tieto vedomosti pri efektívnej tvorbe aplikácií. S tvorbou webových stránok pomocou HTML kódu a CSS štýlu sa zoznámi v Základy programovacích jazykov CSS, HTML (ZPJ). Umelecká prax (UPR) rozširuje záber z prvého ročníka a hlbšie sa zaoberá dizajnom webu a digitálnych aplikácií. Tomu napomáha aj Typografia (TYP) v ktorej sa naučí postupom práce s textom a jeho aplikácii v digitálnom prostredí.

3. ROČNÍK

V predmete Praktická ekonomika (PEK) sa žiak učí racionálne ekonomicky uvažovať i konať, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastnú prácu, vo vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Pre uplatnenie na pracovnom trhu je dôležitý aj Odborný cudzí jazyk (OAG) ktorý vedie k správnemu použitiu anglického jazyka v odbornej praxi, pri hľadaní zamestnania v odbore dizajn digitálnych aplikácii a k dosiahnutiu vyššej komunikačnej úrovne. Na druhý ročník nadväzujú Základy programovacích jazykov CSS, HTML (ZPJ) a ďalej rozvíjajú už nadobudnuté vedomosti so zameraním na CSS. Stratégia digitálnych produktov (SDP) pokračuje z druhého ročníka a zameriava sa na užívateľský dizajn, scenár tvorby digitálnych aplikácií, definíciu užívateľa a následný výskum. Nácvik návrhu a dizajnu na praktických úlohách (weby/aplikácie) bude prebiehať v predmete Umelecká prax (UPR). Tvorba mockup demo (TMD) poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre tvorbu responzívnych webových stránok v programe Adobe Muse. Na dizajnérsku tvorbu v oblasti vytvárania návrhov a samotnej realizácie komunikačného dizajnu, firemnej identity a reklamy na praktických úlohách poskytne priestor Vizuálna komunikácia (VIK).

4. ROČNÍK

Pokračovanie predmetu z 3. ročníka Odborný cudzí jazyk (OAG) so zameraním na terminológiu z oblasti UI/UX a prezentácie klientom. Stratégia digitálnych produktov (SDP) sa venuje postupom pri tvorbe webu, užívateľskom testovaní a prezentácii klientovi. Nácvik návrhu a dizajnu na praktických úlohách (e-shopy/sociálne siete/blogy/mobilné aplikácie) bude prebiehať v predmete Umelecká prax (UPR). Na dizajnérsku tvorbu v oblasti vytvárania návrhov a samotnej realizácie plagátu, portfólia, obalového dizajnu prostredníctvom praktických úloh poskytne priestor Vizuálna komunikácia (VIK). Tvorba mockup demo (TMD) poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre návrh webu a mobilných aplikácií v programe Adobe Experience Design. So špecifikami vektorovej a rastrovej kresby na tablete sa žiak zoznámi v predmete Kresba (DKR) a na záver si vyskúša dizajn hernej aplikácie. Projektový seminár (PSE) umožní vytvorenie portfólia v programe AdobeIndesign potrebného pre prijímačky na vysokú školu a v druhom polroku slúži na konzultovanie a prípravu maturitnej práce.