Absolvent má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti tvorby animovaných filmov. Ovláda klasickú a digitálnu animáciu. Pri svojej práci využíva fotoaparát, kameru, tablet a počítačové programy potrebné na realizáciu svojej tvorby. Svoje vzdelanie môže uplatniť vo firmách a organizáciách zaoberajúcich sa reklamou vo filmových ateliéroch a televíznych štúdiách.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8630 M animovaná tvorba
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti tvorby animovaných filmov. Ovláda klasickú ručnú a digitálnu animáciu. Pri svojej práci využíva fotoaparát, kameru, tablet a počítačové programy potrebné na realizáciu svojej tvorby. Je schopný získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi predovšetkým ako animátor, ďalej ako dizajnér, počítačový výtvarník v oblasti vzdelávania (tvorba multimediálnych publikácii), v reklame, hudbe, TV, filme, divadle, v priemyselnom dizajne, výstavníctve, scénografii, architektúre a všade tam, kde je potrebná trojrozmerná vizualizácia priestorových scén a ich oživenie.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
MgA. Silvia ŠIVEŇOVÁ
vzdelanie
2010 – 2011 University of Granada, Facullty of Fine Arts
2007 – 2012 Ostravská univerzita v Ostravě – Fakulta Umění, odbor: Animovaná tvorba
2003 – 2007 Střední umělecko prumyslová škola Uherské Hradiště, odbor: Módne návrhárstvo

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


 

1. ROČNÍK

V 1. ročníku animovanej tvorby je profilovým predmetom Výtvarná príprava (VYP) a Umelecká prax klasická (UPK). Výtvarná príprava si kladie za cieľ rozvíjať myslenie a cítenie, osvojiť si zručnosti ako narábať s výtvarnými prostriedkami, ktoré majú tvoriť základ pre budúcu prácu žiakov pri navrhovaní výtvarnosti v animovanom filme. Umelecká prax klasická ma za úlohu naučiť žiaka pochopiť princípy animácie (pohybu), teda rozfázovanie statických obrazov. Výlučne sa jedná o ručnú kreslenú animáciu, ktorá zároveň učí žiaka kresebnej zručnosti. V tomto ročníku sa jedná hlavne o základné pohyby ako je kyvadlový pohyb a cyklické pohyby. V predmete sa používa ku kresbe hlavne ceruza a farebné pastelky. Prvý ročník je zameraný v predmete Výtvarná príprava na pochopenie kompozície, farebného a tvarového kontrastu predmetov, štylizáciu, na osvojenie si kresebno-maliarských techník – akvarel, tempera, akryl, uhlík, ceruza, pastel, tuš a na rozvíjanie fantázie a kreativity. V predmete Umelecká prax klasická sa používa ku kresbe hlavne ceruza a farebné pastelky. Žiaci si tiež už od prvého ročníka osvojujú teóriu histórie animovaného filmu.

2. ROČNÍK

V 2. ročníku žiaci nadobudnuté skúsenosti z 1. ročníka začnú priamo aplikovať na programy, ktoré sú na to určené. Profilovým predmetom sa stáva Digitálna animácia. Na predmete Umelecká prax klasická začínajú tvoriť animácie ľudského charakteru (krok cez obraz, krok na mieste a pod.) Využívajú pritom základne znalosti z 1. ročníka princípov animácie, kde je stále dôležitou súčasťou ručná kreslená animácia, s použitím presvetľovacích animačných stolov. V predmete Digitálna animácia žiaci začínajú pracovať s programom Adobe Photoshop, kde sa učia k reprodukcii svojich výtvarných návrhov tak, aby sa dali ďalej používať v animovanom procese. V druhom polroku sa už naplno venujú animácii v programe Tvpaint, kde už dochádza ku kresbe priamo do počítača pomocou kresliacich tabletov. Samozrejme program je určený aj na postprodukciu samotnej ručnej animácie. Naplno sú tu zužitkované nadobudnuté vedomosti z výtvarnej prípravy na celkovo kompozične zjednotenie samotnej animácie a jej výtvarnej zložky. Na konci 2. ročníku žiaci absolvujú krajinársky kurz.

3. ROČNÍK

V 2.ročníku žiaci animovanej tvorby nadobudli na predmetoch Umelecká prax klasická a v Digitálnej animácii schopnosti animovať ľudský krok, krok na mieste a realizovať funkčný princíp pohybov. V 3. ročníku pribúdajú gestá a mimika postáv, zákonitosti pre pohyb jednotlivých materiálov. Príkladom je Lip sync – pohyb pier podľa hlások v slove. Profilovým predmetom je stále Digitálna animácia, kde majú žiaci možnosť výberu: buď vytvárajú animáciu postavy a prostredia s využitím tabletu alebo pracujú na presvetlovacom pulte. Nadobudnuté schopnosti zo zákonitostí pohybu a deformácií tela môžu využiť ako východisko v ďalších digitálnych programoch napr. Adobe After Effects pre podporu vizuálnej hodnoty vlastnej animácie. Tento program umožňuje realizáciu akejkoľvek vizuálnej predstavy a filmových trikov. Tento softvér sa vyučuje na novonadobudnutom predmete Počítačová grafika. Žiak 3. ročníka využíva nadobudnuté schopnosti z klasickej animácie v kombinácii s vizuálnymi možnosťami digitálnych programov (Adobe Photoshop, Adobe After Effects, TV-paint) a vytvára tak po všetkých stránkach vizuálne hodnotný výstup. V 3.ročníku pribúda vyučovací predmet Zvuková skladba, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou filmového diela. Škola je vybavená nahrávacím štúdiom a tiež špeciálnou technikou pre nahrávanie v exteriéri.

4. ROČNÍK

Vo 4.ročníku pribúda vyučovací predmet Modelovanie, kde žiak nadobúda zručnosti vytvárať priestorové objekty kde pracuje fyzicky s hmotou, čo môže zúročiť v bábkovej animácii. Na predmete Počítačová grafika pribúda nový počítačový program 4D Cinema, kde sa žiak učí vytvárať  3D model figúry, prostredia a jej častí (prvkov, detailov) čo môže opäť zúročiť v animácii. Profilovým predmetom je stále Digitálna animácia kde sa žiaci už od začiatku pripravujú na prácu s maturitným filmom. Učia sa scenáristike, dramaturgii a následne celej produkcii animovaného filmu. Využívajú nadobudnuté schopnosti a vedomosti z predchádzajúcich ročníkov výtvarným vyjadrením animácie a použitím rôznych počítačových programov. Výsledkom je kompletné audiovizuálne dielo rôznych žánrov a presahov do rôznych médií alebo rôznych interaktívnych diel.