Absolvent ako stredoškolsky vzdelaný dizajnér nájde uplatnenie v oblasti produktového a priestorového dizajnu. Ovláda navrhovanie, modelovanie a realizáciu prototypov výrobkov v aktuálnych počítačových 3D programoch. Pozná materiály využívané v dizajnérskej praxi a má zručnosti na manuálne zhotovenie modelu. Zamestná sa vo vývojových pracoviskách, v dizajnérskych štúdiách, v oblasti spotrebného a automobilového priemyslu, prípadne v samostatnej podnikateľskej činnosti.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8602 M priemyselný dizajn
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent ako stredoškolsky vzdelaný dizajnér nájde uplatnenie v oblasti produktového a priestorového dizajnu. Ovláda navrhovanie, modelovanie a realizáciu prototypov výrobkov v aktuálnych počítačových 3D programoch. Pozná materiály využívané v dizajnérskej praxi a má zručnosti na manuálne zhotovenie modelu. Zamestná sa vo vývojových pracoviskách, v dizajnérskych štúdiách, v oblasti spotrebného a automobilového priemyslu, prípadne v samostatnej podnikateľskej činnosti.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. art. Michal Smoleňák

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


1. ROČNÍK

Hlavným profilovým predmetom odboru Dizajn – priemyselný dizajn je v 1. ročníku Výtvarná príprava. Ponúka žiakovi poznatky o kresbe, o základných prvkoch výtvarného prejavu, o prostriedkoch výstavby a kompozície. Cieľom predmetu je výučba kresby a rozšírenie tvorivosti žiakov prostredníctvom výtvarného myslenia, rozvoj schopnosti pozorovať, analyzovať a stvárniť prírodné tvary z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie, pamäť a fantáziu. Medzi ďalšie profilové predmety patrí Dizajnérska prax, v rámci ktorej žiaci vykonávajú činnosti, ktoré im umožňujú overovať si teoretické vedomosti z predmetu Technológia, kde sa učivo opiera o fyzické i teoretické poznanie moderných materiálov a ich vlastností. Žiaci poznávajú pracovné postupy v materiáloch, učia sa rozvíjať kreatívne a remeselné zručnosti v bežných výtvarných základných dostupných materiáloch ako sú: papier, kartón, hlina, sadra i farba a samostatnou prácou realizovať štylizované dizajnérske objekty. Žiaci sa v 1. ročníku teoreticky zoznamujú v predmete Teória dizajnu so všeobecnou charakteristikou práce dizajnéra s dôrazom na sociálne, ekologické a kultúrne parametre. Poznáva historické korene v nadväznosti na moderné a súčasné postupy práce, spojitosti i rozdelenie vrátane kategorizácie i kritérií práce i hodnotenia dizajnu. V predmete Počítačová grafika žiaci získavajú vedomosti v oblasti tvorby vektorovej a rastrovej grafiky. Obsah učiva je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a používaných techník.
V 1. ročníku sa žiaci rovnako začínajú venovať všeobecným zásadám zobrazovania a technického kreslenia so zreteľom na priestorové videnie objektov v závislosti na problematiku dizajnu. Technické kreslenie poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti potrebné pri technickom zobrazovaní geometrických telies a ich kótovaní.

2. ROČNÍK

Hlavným cieľom výučby je rovnako Výtvarná príprava v kombinácii so schopnosťou samostatne, kreatívne analyzovať problémy a riešiť vopred zadané úlohy a témy. Hlavný profilový predmet ponúka žiakom vyjadrovať myšlienky pomocou výtvarných vyjadrovacích prostriedkov a ovládať výtvarné techniky i estetické zásady umeleckej tvorby. Otvára sa im postupne svet dizajnovej priestorovej a farebnej kresby s dôrazom na stvárnenie priestorového objektu. Žiaci sa prakticky v predmete Dizajnérska prax oboznámia s technikou jednoduchého merania, modelovania, odlievania, laminovacích procesov a ručného opracovania prírodných i syntetických materiálov. V 2. ročníku sa žiaci začínajú venovať zásadám Kresby, ktorá je prakticky i teoreticky zameraná na získavanie základných poznatkov a daností jazyka anatomickej kresby figúry ľudskej postavy. Dôležitými prvkami sú: praktické i teoretické chápanie formy ľudskej postavy na základe pozorovania živého modelu; posúdenie vizuálne, iluzívneho, konštruktívneho prejavu, hľadanie súvislostí; vzťahy medzi anatomicko-organickými a geometricko-abstraktnými prvkami, základy konštrukčnej figurálnej kresby, chápanie iluzívnej a reálnej materiálovosti použitých materiálov, verné znázornenie anatomických detailov podľa živého modelu. Odborný predmet Počítačová grafika rozvíja a prehlbuje počas štúdia základné a postupne sa rozvíjajúce poznatky z oblasti počítačovej teórie a práce s PC softvérom. Pri vyučovaní sa dáva veľký dôraz na konfrontáciu vedomostí s praxou. Počas štúdia sú žiaci odborne vedení individuálne a sú im poskytnuté vedomosti a zručnosti v oblasti projektovania pomocou počítača (CAD – Computer Aided Design), ktoré následne aplikujú na pracovných projektoch. Počas štúdia zvládnu základy technického kreslenia v dvoch grafických programoch (3ds MAX, Rhinoceros) a osvoja si odborné pojmy i základné vzťahy pri práci s nimi. V 2. ročníku žiaci absolvujú týždenný krajinársky kurz, cieľom ktorého je praktická aplikácia teórie tvaru a farby v prírodnom prostredí, zdokonalenie sa v priestorovej kresbe a maľbe, v zachytení perspektívy i priestoru a farebného vyjadrenia krajiny. Rovnako dôležité sú i remeselné zručnosti trénované na báze manuálnej práce s prírodným materiálom.

3. ROČNÍK

Profilovým predmetom je Navrhovanie, ktoré priamo nadväzuje na odborné skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas dvoch rokov štúdia. Žiak rozvíja samostatnú tvorivú aktivitu napredujúcu k originálnemu riešeniu zadanej úlohy. Predmet Navrhovanie je priestorom pre analýzu a syntézu poznatkov predmetov študijného programu a kreatívnych ambícií, súčasne sa komplexne rozvíjajú schopnosti grafické, technické a verbálne. Prioritou je budovanie, upevnenie a rozvinutie schopností dizajnérskeho myslenia v kontextoch: produkt, výrobok, detail, prostredie, architektúra. Dôraz sa kladie na metodiku práce a žiaci sa podrobne orientujú od racionality ku kreativite a umeleckému výrazu. Rovnako však k efektivite a variabilite, kde je nutné riešiť konkrétnu problematiku výrobku či konceptu, konštrukcie, tvaroslovia, typológie, technológie a technickej prípravy výroby. Súbežne s predmetom Navrhovanie prebieha Dizajnérska prax, kde majú žiaci možnosť prakticky overiť správnosť výberu materiálu a jeho technologického spracovania, postupu i svojich metód práce od rešerše, spracovania ideí, konceptu až po výber tvaroslovia k téme. Poznávajú tak dialóg formy a funkcie. Dizajn, ktorého cieľom je humanizácia života a práce, v duchu bezpečnosti a pohodlia, v uplatnení pozitívnych pocitov s dôrazom na zmyslové chápanie, je súčasťou modernej kultúry prostredia v akomkoľvek odvetví života. Žiaci sa v predmete Modelovanie oboznamujú v priamom materiálovom poznaní so sochárskou hlinou so základnými tvaroslovnými prvkami vizuálnej komunikácie a ich charakteristickými znakmi ako aj využitím porovnania geometrického a bionického tvaroslovia. Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s navrhovaním a praxou v aplikácii uplatnenia priestorového videnia a organizácie povrchu objektu. V 3. a 4. ročníku sú žiaci vedení k základným vzťahom v trhovej ekonomike. Získavajú základné vedomosti o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov a podnikaní, najmä živnostenského podnikania. Majú možnosť poznať základné podnikové činnosti, vzťah trh, plán a podnik a jeho princíp hospodárenia. Žiaci sa učia porozumieť ekonomickej podstate finančného ohodnotenia, daňovým povinnostiam i k zdravotnému a sociálnemu poisteniu.

4. ROČNÍK

Profilovým predmetom je Navrhovanie, tematicky súbežne prebiehajúce s Dizajnérskou praxou. Dôraz sa kladie na komplexný prístup k navrhovaniu od myslenia po manuálne zručnosti v príprave na primárnu prezentáciu až k profesionálnemu návrhárskemu procesu, ako je analýza problému, jej vyhodnotenie, návrh konceptu a finálne spracovanie podporené vizuálnou a textovou prezentáciou. Koncepcia premysleného a racionálneho navrhovania reflektuje chápanie dizajnu v kontexte súčasnej kontroverznej polemiky o ďalšom vývoji globálnej postindustriálnej spoločnosti. Žiaci sú vedení k širšiemu chápaniu vzťahu marketingu a jeho nástroja – dizajnu i ku kritickému pohľadu na následky konzumu materiálnych produktov vo vzťahu k ekológii a skutočným potrebám človeka, rovnako enviromentalistike a ekológii. Vzniknuté návrhy môžu byť reprodukovateľné tak v sériovej priemyselnej výrobe, ale i v kusovom či malosériovom umeleckom remesle s možnosťou presahu do konceptuálneho poňatia alebo solitéru. Zámerom všetkých praktických predmetov je, aby žiak nadobudol schopnosť správne a včas sa rozhodnúť, ako svoj projekt doviesť k úspešnej realizácii. Návrh s technológiou jeho výroby komplexne riešiť tak, aby výsledný produkt čo najviac spĺňal predstavy autora i investora, či zadávateľa. Obsahom predmetu je poznať tiež rôzne technológie výroby modelov, foriem a výrobkov. Pri zadaní projektu predmet študenta naviguje postupne od prvotnej myšlienky k rešerši, od stavby pracovného modelu až po sprievodnú dokumentáciu. Žiaci v pokračovaní predmetu Teória dizajnu študujú prehľad najvýznamnejších udalostí, vynálezov a noviniek, prúdov a diel histórie dizajnu. Poznávajú ikony dizajnu, symboly doby a v neposlednej miere i súčasný dizajn. Konfrontujú tak teoreticky i prakticky tvorbu úžitkových artefaktov – od drobných predmetov dennej potreby, spotrebné predmety i výrobné prostriedky až po veľké dizajno-architektonické systémy. Poznávajú tak výrobky vychádzajúce z tradície ľudových remeselných techník po produkty servilné báze technológií pre budúce tisícročie. Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s navrhovaním a vytváraním produktov i výrobe reálnych makiet alebo virtuálnych modelov. Učia sa správnemu, logickému spôsobu výberu materiálu, vizuálnej komunikácii, psychológii farby v priestore, modelovaniu a tvarovaniu.