Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Škola umeleckého priemyslu Trenčín, Staničná 8, 911 05 Trenčín (ďalej len „ŠUP Trenčín“) dané úlohy zabezpečila oznámením požadovaných údajov všetkým zamestnancom osobne, ako aj týmto oznámením na svojom webovom sídle. V tejto súvislosti tiež oznamuje, že zodpovednou osobou je zástupkyňa riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti, Ing. Iveta Bubeníková, ktorá je vybavená oprávneniami preverovať podnety zamestnancov podľa zákona.

Zamestnanci ŠUP Trenčín môžu podať podnet zodpovednej osobe:
a) ústne do záznamu, alebo
b) elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu:
protispol-cinnost@suptn.sk, alebo
c) písomne na adresu : Ing. Iveta Bubeníková, zástupkyňa riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti, Škola umeleckého priemyslu Trenčín, Staničná 8, 911 05 Trenčín