Práce žiakov si môžete pozrieť v galérii.

 

Absolvent získa zručnosti na spracovanie rôznych druhov materiálov, ktoré využíva na výrobu reklamných a dekoratívnych predmetov, hračiek a obalov. Svoju výtvarnú kreativitu využíva aj pri tematicky rôznorodom redizajne produktov. Ovláda počítačové programy na realizáciu propagačných materiálov a 3D programy na vizualizáciu svojich návrhov. Je pripravený pre činnosť výtvarnej propagácie a produktový dizajn.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8641 M Propagačné výtvarníctvo
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent získa zručnosti na spracovanie rôznych druhov materiálov, ktoré využíva na výrobu reklamných a dekoratívnych predmetov, hračiek a obalov. Svoju výtvarnú kreativitu využíva aj pri tematicky rôznorodom redizajne produktov. Ovláda počítačové programy na realizáciu propagačných materiálov a 3D programy na vizualizáciu svojich návrhov. Je pripravený pre činnosť výtvarnej propagácie a produktový dizajn.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru Mgr. Marek BITAROVSKÝ

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


1. ROČNÍK

V 1. a 2. ročníku propagačného výtvarníctva je profilovým predmetom Výtvarná príprava (VYP). Predmet, ktorý si kladie za cieľ rozvíjať myslenie a cítenie, osvojiť si zručnosti ako narábať s výtvarnými prostriedkami, ktoré majú tvoriť základ pre budúcu prácu žiakov pri navrhovaní výtvarno – úžitkových artefaktov v oblasti, v ktorej budú pôsobiť.

V 1. aj 2. ročníku sa postupne študenti venujú počítačovým programom Rhinoceros (Technické kreslenie), Photoshop (Počítačová grafika), Ilustrator (Písmo), Word, Excel (Informatika).

V prvom ročníku sa postupne zoznamujú hlavne s papierom, ako základným materiálom pri vytváraní rôznych objektov, a sádrou, a jej základným spracovaním pre odlievanie, kašírovanie, či modelovanie. Súčasťou je aj predmet písmo, ktoré je nevyhnutné pri tvorbe plagátov, či rôznych propagačných materiálov.

Prvý ročník je zameraný v predmete výtvarná príprava na  pochopenie kompozície, farebného  a  tvarového kontrastu predmetov, štylizáciu , na osvojenie si kresebnomaliarskych techník – akvarel, tempera, akryl, uhlík, ceruza, pastel, tuš, a  na rozvíjanie fantázie a kreativity. Je tu preto úzka nadväznosť na predmet prax, kde si študenti priamo osvojujú materiály, ktoré postupne počas štúdia využívajú v materiálovom prevedení svojich návrhov.

Hodnotenie odborných predmetov spočíva v klasifikovaní učiteľom zadaných úloh počas daného klasifikačného obdobia. Súčasťou hodnotenia je známka s klauzúrnej práce. To znamená, že na konci každého klasifikačného obdobia dostanú študenti zadanú tému, s presným popisom požiadaviek, ktorú musia v presne stanovenom časovom horizonte vypracovať v rovine návrhov, aj realizácie. Obdobou klauzúrnej práce je koncoročná práca,  povinná pre žiakov  1. ročníka až na konci 1. školského roka, kedy už majú nazbierané isté skúsenosti. Od 2. ročníka študentiklauzúru absolvujú vždy na polroka a na konci šk. roka, a súčasťou prezentácie je aj obhajoba svojej práce, kedy sa študenti učia formulovať základné myšlienky v súvislosti s vlastnou tvorbou.

2. ROČNÍK

V 1. a 2. ročníku propagačného výtvarníctva je profilovým predmetom výtvarná príprava (VYP). Predmet, ktorý si kladie za cieľ rozvíjať myslenie a cítenie, osvojiť si zručnosti ako narábať s výtvarnými prostriedkami, ktoré majú tvoriť základ pre budúcu prácu žiakov pri navrhovaní výtvarno – úžitkových artefaktov v oblasti, v ktorej budú pôsobiť.

V 1. aj 2. ročníku sa postupne študenti venujú počítačovým programom Rhinoceros /technické kreslenie/, Photoshop /počítačová grafika/, Ilustrator / písmo/, Word, Excel /informatika/.

V druhom ročníku študenti povinne absolvujú krajinársky kurz, cieľom ktorého je  zdokonalenie sa v kresbe a maľbe, v zachytení perspektívy a priestoru a farebného vyjadrenia krajiny.

Hodnotenie odborných predmetov spočíva v klasifikovaní učiteľom zadaných úloh počas daného klasifikačného obdobia. Súčasťou hodnotenia je známka s klauzúrnej práce. To znamená, že na konci každého klasifikačného obdobia dostanú študenti zadanú tému, s presným popisom požiadaviek, ktorú musia v presne stanovenom časovom horizonte vypracovať v rovine návrhov, aj realizácie. Obdobou klauzúrnej práce je koncoročná práca,  povinná pre žiakov  I. ročníka až na konci I. školského roka, kedy už majú nazbierané isté skúsenosti. Od 2. ročníka študentiklauzúru absolvujú vždy na polroka a na konci šk. roka,, a súčasťou prezentácie je aj obhajoba svojej práce, kedy sa študenti učia formulovať základné myšlienky v súvislosti s vlastnou tvorbou.

3. ROČNÍK

V 3. a 4. ročníku je hlavným predmetom navrhovanie (NAV), kde takisto aj v súvislosti s predmetom prax už študenti pracujú na  úlohách, v ktorých riešia design výrobku, artefaktu , priestorového pútača či plagátu, a pod. Pri realizácii svojich návrhov využívajú materiály ako napr. plasty, drevo, sololit,sadrokartón, drôt, rôzne druhy papiera a povrchové úpravy materiálov.  Na predmete interiérová tvorba (ITV) riešia študenti priestorový design, usporiadanie a využitie miestnosti, a pod, pričom využívajú počítačové programy Rhinoceros. Programy  PhotoshopIndesign najlepšie využívajú pri výstupoch návrhov k zadanej téme, či v plošne riešených propagačných predmetoch. Štúdium ukončujú v 4. ročníku  maturitnou skúškou z odborných predmetov a obhajobou praktickej maturitnej práce.

4. ROČNÍK

V 3. a 4. ročníku je hlavným predmetom navrhovanie (NAV), kde takisto aj v súvislosti s predmetom prax už študenti pracujú na  úlohách, v ktorých riešia design výrobku, artefaktu , priestorového pútača či plagátu, a pod. Pri realizácii svojich návrhov využívajú materiály ako napr. plasty, drevo, sololit,sadrokartón, drôt, rôzne druhy papiera a povrchové úpravy materiálov.  Na predmete interiérová tvorba (ITV) riešia študenti priestorový design, usporiadanie a využitie miestnosti, a pod, pričom využívajú počítačové programy Rhinoceros. Programy  PhotoshopIndesign najlepšie využívajú pri výstupoch návrhov k zadanej téme, či v plošne riešených propagačných predmetoch. Štúdium ukončujú v 4. ročníku  maturitnou skúškou z odborných predmetov a obhajobou praktickej maturitnej práce.