VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽ

PaedDr. Ivan ŠTEFKA
tel: 032 6505726
e-mail: ivan.stefka@suptn.sk

1987–1991 – Škola úžitkového výtvarníctva Bratislava

1992–1997 – Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

ZÁSTUPKYŇA PRE TECHNICKO EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Ing. Iveta BUBENÍKOVÁ
tel: 032 6505723
e-mail: bubenikova@suptn.sk

1985–1989 – Stredná ekonomická škola Čadca

2005–2008 – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, študijný odbor – verejná správa

2008–2010 – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

ZÁSTUPKYŇA PRE TEORETICKÉ VYUČOVANIE / VÝCHOVNÝ PORADCA

RNDr. Eva KRUPALOVÁ
tel: 032 6505724
e-mail: krupalova@suptn.sk

1977–1981 – Gymnázium Rajec

1981–1986 – Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského Bratislava

ZÁSTUPKYŇA PRE ODBORNÉ PREDMETY

Ing. Soňa GULÁNOVÁ
tel: 032 6505722
e-mail: sonagulanova@suptn.sk

1992–1996 – Stredná priemyselná škola odevná Trenčín

1996–2001 – Trenčianska univerzita A. Dubčeka, fakulta priemyselných technológií Púchov

ZÁSTUPKYŇA PRE ODBORNÉ PREDMETY

Mgr. Alena STRAŇÁKOVÁ
tel: 032 6505722
e-mail: stranakova.alena@gmail.com

2001–2005 – Škola úžitkového výtvarníctva Lednické Rovne

2005–2009 – Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

TAJOMNÍČKA

Marcela HARTMANOVÁ
tel: 032/6505725
e-mail: suptn@suptn.sk

ĎALŠÍ PRACOVNÍCI

PORADCA PRE ŽIAKOV SO ŠVVP

Mgr. Lenka ROZVADSKÁ KMEŤOVÁ

KOORDINÁTOR PREVENCIE

Mgr. Pavol ROČKÁR

foto_kontakt_blalzoviechova

KARIÉRNY PORADCA/KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Mgr. Marianna BALAŽOVJECHOVÁ

TAJOMNÍČKA ZDRUŽENIA RODIČOV

Ing. Viera GAGOVÁ

PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY

Ing. Mgr. Anna ŠUPÁKOVÁ

VEDÚCI ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Animovaná tvorba
MgA. Silvia ŠIVEŇOVÁ
Dizajn digitálnych aplikácií
Mgr. Juraj EGLY
Dizajn – priemyselný dizajn
Mgr. art. Michal SMOLEŇÁK
Dizajn exteriéru
Mgr. Alena STRAŇÁKOVÁ
Fotografický dizajn
Mgr. BcA. Alena PLÁNKOVÁ
Dizajn interiéru
Mgr. art. Zuzana DIANOVSKÁ
Propagačné výtvarníctvo
Mgr. Marek BITAROVSKÝ
Propagačná grafika
Mgr. Tatiana TÓTHOVÁ
Reklamná tvorba
Mgr. art. Štefan OLIŠ
Scénická kostýmová tvorba
Mgr. art. Kristína HROZNOVÁ
Odevný dizajn
Mgr. art. Petra PRŠOVÁ
Digitálna maľba – koncept art
Ing. Jana TESARČÍKOVÁ
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Správa siete
Martin KORŠO
Bc. Ľubomír FABIÁN
Mzdová a finančná účtovníčka
Mgr. Mária STOPKOVÁ
tel.: +421 32 6505735
Účtovníčka
Ing. Marcela BREZANIOVÁ
Knihovníčka
Katarína JANČOVIČOVÁ
SPRÁVA WEBU
Mgr. Juraj EGLY
PaedDr. Ivan ŠTEFKA
SPRÁVA ASC AGENDY
Katarína JANČOVIČOVÁ