Absolvent využíva výtvarné zručnosti pri navrhovaní modelov, pričom ťaží z poznania textilných materiálov a strihovo konštrukčného riešenia odevov. Pozná technickú a technologickú stránku zhotovovania odevov a má zručnosť na ich praktickú realizáciu. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti odevnej tvorby pri navrhovaní a realizácií autorských modelov vo výtvarno- aranžérskych dielňach, odevných firmách, módnych a modelingových agentúrach.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8610 M Odevný dizajn
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent využíva výtvarné zručnosti pri navrhovaní modelov, pričom ťaží z poznania textilných materiálov a strihovo konštrukčného riešenia odevov. Pozná technickú a technologickú stránku zhotovovania odevov a má zručnosť na ich praktickú realizáciu. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti odevnej tvorby pri navrhovaní a realizácií autorských modelov vo výtvarno- aranžérskych dielňach, odevných firmách, módnych a modelingových agentúrach.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. Art. Petra PRŠOVÁ
vzdelanie
1992 – 1996 Stredná priemyselná škola odevná v Trenčíne, odevný dizajn
1997 – 2003 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, oddelenie voľnej maľby, ateliér prof. Stanislav Balko
2004 – 2005 Doplňujúce pedagogické štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, doc. Ladislav Čárny
výstavy a prezentácie
2006 Zmena mena (pedagógovia SUS v Trenčíne) GMAB
2007 Horizonty súčasnosti 3. GMAB
2009 Výstava Trikrát, Artkino Metro, Trenčín
2011 Fashion splash Trenčianske Teplice, jesenná časť, autorská prehliadka
Young Art Show 4, Piešťany, módna prehliadka
Interbeauty Bratislava, módna prehliadka
Súhry, Trenčín, výstava žiakov a pedagógov odboru Odevný dizajn
Fashion splash Trenčianske Teplice, jarná časť, autorská prehliadka
Robert Vano, fotenie Praha, Fashion TV
Obchodné centrum Galéria Košice, autorská prehliadka
Crazy couture 6, Nitra, Divadlo Andreja Bagara
Miss Trenčín, módna prehliadka
Aupark Žilina, Hriešne dobrý shopping weekend, módna prehliadka
Módní show, Mäsiarky, Ústi nad Labem
2012 Svadobná výstava v Kursalone Trenčianske Teplice
Street Style POP-UP, Košice
Veľká letná fashion show, Mlyny, Nitra
Ódy Módy, Trenčín
Grape festival, Reddś urban cirkus, Folklórny súbor Devín, oblečenie
Young Art Show 5, Piešťany, módna prehliadka
Bratislavské módne dni, Jeseň/Zima, Nové tváre módnej scény
IMPA Fashion show, Bratislava

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


1. ROČNÍK

Výtvarná príprava (VYP) tvorí v 1. ročníku štúdia dva základné tematické okruhy smerujúce k poznaniu a ovládnutiu základných prvkov výtvarného jazyka a prostriedkov výstavby a kompozície. Predmet Figurálne kreslenie (FIK) poskytuje žiakom potrebné vedomosti a znalosti ľudského tela po výtvarnej stránke, vzťahy proporcií a kompozičné zásady rozvrhnutia kresby. Žiaci sa naučia zachytiť základnú konštrukciu a charakteru lebky, jednoduché tvary, sklony a pohyby hlavy. Cieľom predmetu Náuka o materiáli (NAM) je získať vedomosti o textilných materiáloch a o nových druhoch plošných textílií. Naučiť sa rozlišovať jednotlivé druhy podľa materiálového zloženia, posúdiť ich kvalitu, vlastnosti a určiť vhodnosť použitia. Na predmete Technológia (TEC) žiaci získajú odborné vedomosti a zručnosti pri zhotovení základných druhov dámskych a pánskych odevov. Poznatky o technologickom zhotovení odevov žiaci získajú postupne od najjednoduchších výrobkov k náročnejším a zložitejším. Počas štúdia prvého ročníka si osvoja taktiež vedomosti z konštrukcie odevov a učia sa vytvoriť strih. Žiaci sa naučia konštrukčne zhotoviť dámsku sukňu a dámske nohavice. Teoretické znalosti sa dopĺňajú praktickými na predmete Odevná tvorba (ODD). V 1. ročníku si žiaci osvoja techniku ručného a strojového šitia. Získajú vedomosti z obsluhy základného jednoihlového a obnitkovacieho šijacieho stroja. Naučia sa zhotoviť základné a ozdobné prvky odevov a bielizne, neskôr zhotovia sukňu a jednoduché dámske nohavice

2. ROČNÍK

Profilovým predmetom zostáva rovnako ako v prvom ročníku predmet Výtvarná príprava (VYP). V 2. ročníku je venovaná pozornosť súhrnným kompozičným cvičeniam, ktoré vyúsťujú do fantazijno-koncepčných štúdií smerujúcich k rozvíjaniu predstavivosti v oblasti danej problematiky. Zároveň sa žiaci oboznámia s možnosťami využitia výpočtovej techniky a grafických programov. Súčasťou vyučovania je aj týždenný Krajinársky kurz maľba vo voľnej prírode podľa skutočnosti). Na predmete Figurálne kreslenie (FIK) sa prechádza k štúdiám polfigúry a celej figúry podľa modelu. Žiaci si osvojujú prácu so suchými a mokrými výtvarnými technikami. Vo vyučovacom predmete Základy umeleckej prezentácie (ZUP) sa žiaci prakticky naučia pracovať s digitálnym fotoaparátom, používať skener, upravovať fotografie a iné grafické súbory prostredníctvom programu na počítači, spracovať prezentácie a vytvoriť vlastnú web stránku. Tento predmet pripravuje žiakov pre následnú fotodokumentáciu a prezentácie ich vlastných prác. Na predmete Odevná tvorba (ODD) v 2. ročníku pokračujú dámskymi nepodšitými odevmi – jednoduchou košeľou, zložitejšou blúzkou a šatami. Využívajú strihovú dokumentáciu vlastnej modelovej tvorby.

3. ROČNÍK

Profilovým predmetom v treťom ročníku je Odevný dizajn (ODD). Odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu. Študenti sa učia koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samostatnej realizácii. Vyučujúci uplatňuje voči žiakom individuálny prístup, diferencovaným zadávaním úlohy až po jej konečné vyriešenie s využitím výtvarného jazyka. V treťom ročníku v druhom polroku sa študenti teoreticky oboznámia s dejinami odevu od praveku až po súčasnosť, jednotlivými odevnými časťami v jednotlivých kultúrach a prakticky zhotovia výtvarný návrh – reminiscenciu na daný sloh. Dôležité v predmete Odevný dizajn sú väzby na ostatné vyučovacie predmety: figurálna kresba, konštrukcia strihov, technológia,  modelovanie, odevná tvorba (prax) a umelecká prezentácia. Študenti majú tiež možnosť účasti na odevných súťažiach, prednáškach o móde a prezentácii svojich modelov vo forme módnych prehliadok. Dôraz sa kladie aj na klauzúrne práce ich výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu, pozornosť sa venuje i príprave portfólia, záverečnej fotodokumentácii i obhajobe modelu. Počas 3. ročníka zhotovia dámske sako, časový priestor je vytvorený pre voľnú odevnú tvorbu. Žiaci spájajú vedomosti získané z predchádzajúcej odbornej činnosti v teoretických predmetoch a odevnej tvorby. Na predmety Figurálne kreslenie (FIK) sa žiaci zameriavajú na štúdie figúry v rôznych polohách podľa živého modelu s využitím pozadia a taktiež na štúdie poloaktu.

4. ROČNÍK

Profilovým predmetom zostáva Odevný dizajn (ODD). Z globálneho hľadiska prechádza študent podobnou osnovou predmetu ako v treťom ročníku, hľadá inšpiračné zdroje, transformuje ich do skíc, spracúva výtvarné návrhy, hľadá materiálové možnosti, konečnú podobu hotového odevu, až po prezentáciu. Študenti získavajú vedomosti zo súčasnej módy a navrhujú svoju vlastnú autorskú kolekciu. Figurálne kreslenie (FIK) skúma rôzne polohy portrétu – podhľad, nadhľad, mimiku, jej rôzne podoby; výtvarné spracovanie a zachytenie detailov tváre. V druhom polroku sú to rôzne figurálne kompozície. Na predmete Odevná tvorba (ODD) sa žiaci počas 4. ročníka venujú voľnej odevnej tvorbe. Zhotovujú náročné podšité odevné výrobky, prípadne zhotovujú kolekcie podľa vlastných návrhov a strihovej dokumentácie. V závere štúdia tvoria maturitnú prácu. Predmet má praktický charakter, spája komplexne nadobudnuté odborné vedomosti a zručnosti a rozvíja  kreativitu.