Absolvent pozná históriu divadla, dejiny odievania a vie realizovať návrhy kostýmov s využitím strihových a materiálových riešení. Ovláda technologické postupy a má praktické zručnosti na zhotovenie scénického kostýmu. Je pripravený na navrhovanie a tvorivú realizáciu scénických kostýmov v divadelných a dekoračných dielňach. Môže sa uplatniť v umelecko-výtvarnej, divadelnej a televíznej tvorbe.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8642 M 01 Scénická kostýmová tvorba
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent pozná históriu divadla, dejiny odievania a vie realizovať návrhy kostýmov s využitím strihových a materiálových riešení. Ovláda technologické postupy a má praktické zručnosti na zhotovenie scénického kostýmu. Je pripravený na navrhovanie a tvorivú realizáciu scénických kostýmov v divadelných a dekoračných dielňach. Môže sa uplatniť v umelecko-výtvarnej, divadelnej a televíznej tvorbe.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. art. Kristína HROZNOVÁ
vzdelanie
1995 – 1999 Absolventka SPŠ odevnej Trenčín, odbor navrhovanie a modelovanie odevov.
2002 – 2007 Poslucháčka VŠMU v Bratislave, na Divadelnej fakulte, odbor bábkarská scénografia.
umelecké a profesionálne aktivity
2010 Externistka kostymérka, pôvodnej slovenskej rozprávky STV, Orest z rodu čarodejníkov
2009 – 2013 Externista – zástupca architekta, výtvarná spolupráca v detskej relácii STV Maškrtníček
2008 Externista – architekt v detskej relácii STV Elá Hop
2006 „SCÉNA-BÁBKY“ – Autorská výstava prác Kristíny Hroznovej a Elišky Stankovej, Záhorské osvetové stredisko Senica
2005 Mestská galéria Trenčín – Krajina ticha
predstavenia realizované v kamenných divadlách na Slovensku
2012 „HASTROŠOVCI“ – Bábkové divadlo Žilina, Réžia: Alena Lelko, Kostýmy: Kristína Hroznová, Scéna: Silvester Lavrík
2011 „ZAŽMÚROČKO“ – Bábkové divadlo Košice, Réžia: Pavel Uher, Výprava: Kristína Hroznová
2010 „PINOCCHIO“ – Bábkové divadlo Košice, Réžia: Pavlína Musilová, Výprava: Kristína Hroznová, Hrajú: členovia súboru košického bábkového divadla
2009 „GAŠPARKO A KUBO V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI“ – Bratislavské bábkové divadlo, Dramaturgia :Michal Babiak; Scéna, bábky, kostýmy: Kristína Hroznová, Réžia: Pavlína Musilová
2008 – 2009 „ŠAŠOVINKY“ – Bábkové divadlo Košice, Réžia: Pavel Uher, Výprava: Kristína Hroznová
2009 „STRAŠIAK“ – Divadlo LUDUS Bratislava, Réžia: Marcela Beňová, Výprava: Kristína Hroznová
2008 „ROZPRÁVKA O PRINCEZNEJ SULIMÁNSKEJ“ – Bratislavské bábkové divadlo, Réžia a dramaturgia: Mariana Ďurčeková, Výprava : Kristína Hroznová
2006 „CIGÁNI IDÚ DO NEBA“ – Mestské divadlo Žilina, Kostýmy: Kristína Hroznová, Réžia: Anton Šulík, Dramaturgia:Rastlav Balek
2006 „TRI PRASIATKA“ – bábkové divadlo Žilina, Kostýmy: Kristína Hroznová, Réžia :Tomáš Hudcovič, Scéna :Pavol Húšťava
2006 „PERNÍKOVÁ CHALÚPKA“ – Bratislavské bábkové divadlo, výtvarné návrhy a realizácia (scéna, bábky, kostýmy) Réžia a dramaturgia: Pavlína Musilová
2005 „SLUHA DVOCH PÁNOV“ – Carlo Goldoni Mestské divadlo Žilina, návrhy kostýmov réžia a dramaturgia: Rastislav Balek
2004 „MAĽOVANÉ NA SKLE“ – Mestské divadlo Žilina, návrhy kostýmov do predstavenia, Réžia: Anton Šulík, Dramaturgia: Rastislav Balek
práca na audiovizuálnych projektoch
2015 „SPIEVANKO 5, O POVOLANIACH“ – DVD a KINO verzia v sieti Cinemax, Kostýmová výtvarníčka: Kristína Hroznová, Architekt a rekvizity: Barbora Rajčanová, Réžia: Diana Novotná
2013 „SPIEVANKOVO 4, VESELÁ ANGLIČTINA PRE DETI“ – DVD, Kostýmová výtvarníčka, architekt a rekvizitár: Kristína Hroznová, Réžia: Diana Novotná
sympóziá

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


1. ROČNÍK

Profilovým predmetom je Výtvarná príprava. Výtvarná príprava tvorí v 1. ročníku štúdia dva základné tematické okruhy smerujúce k poznaniu a ovládnutiu základných prvkov výtvarného jazyka a prostriedkov výstavby a kompozície. Predmet výtvarná príprava vedie žiakov k tomu, aby získali základné umelecké spôsobilosti, aby si osvojili teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti kresliarskych výtvarných techník. Odborné výtvarné vzdelávanie umožňuje rozvíjať samostatné myslenie, tvorivosť, s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s umením, ako i výtvarnou stránkou a remeselným prevedením. Záverečným výstupom je ročníková klauzúrna práca. K významným aktivitám vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj návštevy galérií a múzeí, divadelných predstavení a prezentácia študentskej tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach. Výučba prebieha v ateliéroch a učebniach školy.

2. ROČNÍK

V profilovom predmete Výtvarná príprava sa kladie dôraz na rozvíjanie,  skvalitňovanie a precvičovanie výtvarného videnia, farebného cítenia, fantazijno-koncepčných štúdií a morfológie výtvarnej tvorby. Žiaci sa zaoberajú zásadami kompozície, vzťahmi medzi analytickými štúdiami prírodných a umeleckých foriem, vzťahmi medzi tradičným a netradičným materiálom a jeho výtvarnými a výrazovými možnosťami. Osvojujú si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v maliarskych výtvarných technikách. Dôležitou súčasťou výtvarnej prípravy je i teoretické poznávanie výtvarného umenia a umeleckých remesiel a tiež práca s počítačom (Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator). Teoretické vedomosti a praktické zručnosti je možné využívať a spájať s poznatkami  z niektorých tematických celkov v rámci medzipredmetových vzťahov dejín výtvarnej kultúry a kostýmovej tvorby. Predmet výtvarná príprava tvorí základ pre budúcu prácu žiakov pri navrhovaní výtvarno-úžitkových artefaktov v oblasti, pre ktorú sa pripravujú. Záverečným výstupom je ročníková klauzúrna práca. Súčasťou výtvarného vzdelávacieho procesu ja povinné absolvovanie krajinárskeho kurzu – kresba a maľba v plenéri a prezentácia tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach.

3. ROČNÍK

Navrhovanie je profilový odborný predmet odboru SKT. Obsahom tohto predmetu je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti navrhovania scénického kostýmu. Rozvíja tvorivú aktivitu žiakov a vedie ich k samostatnému riešeniu úloh na základe vedomostí a schopností získaných v predmete Výtvarná príprava. Navrhovanie kostýmov sa zameriava na kreatívne, nekonvenčné postupy uplatnenia estetických princípov, využíva rôzne materiály a postupy, korešponduje s výtvarným umením. Predmet je prepojený s teoretickými predmetmi dejiny odevu, dejiny divadla, dejiny výtvarnej kultúry a praktickými predmetmi technológia, modelovanie, náuka o materiáloch a kostýmová tvorba. Obsah učebných plánov v týchto predmetoch na seba chronologicky nadväzuje. Realizácia navrhnutého odevu začína tvorbou strihu a strihovej dokumentácie v predmete konštrukcia odevov, technologickým postupom v predmete technológia a končí jeho zhotovením na predmete kostýmová tvorba. Každý výstup je doplnený technickou  a fotografickou dokumentáciou. Vyučovanie je určené prevahou praktického charakteru, spája komplexne nadobudnuté vedomosti a zručnosti a rozvíja kreativitu. Záverečným výstupom je ročníková klauzúrna práca. Súčasťou vzdelávacieho procesu je povinné absolvovanie týždennej praxe v Umelecko – dekoračných dielňach niektorého zo slovenských divadiel. K významným aktivitám vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj návštevy galérií a múzeí, divadelných predstavení a prezentácia študentskej tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach. Výučba prebieha v ateliéroch, učebniach a dielňach školy.

4. ROČNÍK

Navrhovanie je profilový odborný predmet. Obsahom tohto predmetu je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti navrhovania scénického kostýmu. Rozvíja kreativitu žiakov a vedie ich k samostatnému výtvarnému a koncepčnému riešeniu úloh. Navrhovanie kostýmov sa zameriava na tvorivé, nekonvenčné postupy v rámci jednotlivých divadelných žánrov, pričom využíva rôzne výtvarné postupy. Predmet je prepojený s teoretickými predmetmi dejiny odevu, dejiny divadla, dejiny výtvarnej kultúry a praktickými predmetmi technológia, modelovanie, náuka o materiáloch a kostýmová tvorba. Cieľom štúdia je výchova vlastného výtvarného názoru žiaka v oblasti textilnej, odevnej, a kostýmovej  tvorby a aplikácia výtvarného prejavu pre potreby divadelnej, televíznej a filmovej praxe. Vyučovanie je určené prevahou praktického charakteru, spája komplexne nadobudnuté vedomosti a zručnosti a rozvíja kreatívne myslenie. Záverečným výstupom a úspešným absolvovaním odboru je maturitná práca, ktorá spočíva v navrhnutí kostýmovej výpravy a realizácii konkrétneho divadelného kostýmu. K významným aktivitám vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj návštevy galérií a múzeí, divadelných predstavení a prezentácia študentskej tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach. Výučba prebieha v ateliéroch, učebniach a dielňach školy.