Absolvent ovláda problematiku výtvarného riešenia základných typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich stavebného riešenia. Dokáže realizovať návrhy interiérov s vizualizáciou v 3D programoch. Pozná technologické postupy spracovania rôznych materiálov a dokáže zhotoviť makety rôznych zariaďovacích prvkov interiéru. Môže sa uplatniť ako kreatívny dizajnér v interiérových centrách, kuchynských a kúpeľňových štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8614 M Dizajn interiéru
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent ovláda problematiku výtvarného riešenia základných typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich stavebného riešenia. Dokáže realizovať návrhy interiérov s vizualizáciou v 3D programoch. Pozná technologické postupy spracovania rôznych materiálov a dokáže zhotoviť makety rôznych zariaďovacích prvkov interiéru. Môže sa uplatniť ako kreatívny dizajnér v interiérových centrách, kuchynských a kúpeľňových štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. art. Zuzana Dianovská

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.

1. ROČNÍK

Výtvarná príprava je profilovým predmetom odboru Dizajn interiéru v 1. a 2. ročníku. Umožňuje žiakom získať poznatky o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby a kompozície. Cieľom predmetu je rozšíriť u žiakov tvorivosť prostredníctvom výtvarného myslenia, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať, hodnotiť prírodné a spoločenské javy z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie, pamäť a fantáziu, naučiť žiakov vyjadrovať myšlienky pomocou výtvarných vyjadrovacích prostriedkov a ovládať výtvarné techniky i estetické zásady umeleckej tvorby. Medzi ďalšie profilové predmety patrí Dizajnérska prax, v rámci ktorej žiaci vykonávajú činnosti ktoré im umožňujú overovať si teoretické vedomosti, poznávať pracovné postupy, rozvíjať výtvarné a remeselné zručnosti v jednotlivých materiáloch ako sú: papier, lepenka, textil, hlina, sadra i farba a samostatnou prácou realizovať dizajnérske modely interiérových, úžitkových predmetov v záujme stvárnenia originálneho dizajnérskeho diela. Študenti odboru dizajn interiéru sa  v 1. ročníku teoreticky zoznamujú so všeobecnou charakteristikou práce interiérového dizajnéra s dôrazom na sociálne, ekologické a kultúrne otázky. Dôležitými teoretickými vedomosťami sú všeobecné charakteristiky rôznych typov obytných priestorov ako napríklad: hotel, firemný priestor, škola, nemocnica, rodinný dom, panelový byt, nákupné centrum, reštaurácia, divadlo či letiskový terminál. Dôležité je zžitie sa s podrobnosťami technických spôsobov plánovania interiéru, poznanie moderných materiálov a ich vlastností.
V 1. ročníku sa žiaci začínajú venovať všeobecným zásadám technického kreslenia so zreteľom na stavebnícke zobrazovanie v závislosti na problematiku interiérovej tvorby. Technické kreslenie poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti potrebné pri technickom zobrazovaní geometrických telies, interiérových doplnkov a ich kótovaní. Žiaci si tiež osvoja základy deskriptívnej geometrie. Tento predmet učí žiakov zásadám technického zobrazovania, rozvíja predstavivosť, presnosť, dôslednosť a učí čistote grafického prejavu. Predmet je rovnako zameraný na oboznámenie sa so základnými parametrami stavebných výkresov. V predmete Počítačová grafika žiaci získavajú vedomosti v oblasti tvorby rastrovej grafiky s využitím tabletu. Obsah učiva je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a používaných techník.

2. ROČNÍK

V 1. ročníku sa dôraz kladie na zvládnutie teórie farby a jej praktické využitie vo výtvarnej činnosti. Žiaci sa zaoberajú sa rôznymi maliarskymi technikami a ich možnými alternatívami. Hlavným cieľom výuky je dôkladná remeselne-technicko výtvarná príprava v kombinácii so schopnosťou samostatne, kreatívne analyzovať problémy a riešiť vopred zadané úlohy a témy. Žiaci sa prakticky oboznámia s technikami šitia, spracovávania textilu v rámci interiérového zariaďovania, sieťotlače a spracovávania polymérov a ich povrchovej úpravy – iroplast, komatex, polystyrén.
V 2. ročníku sa žiaci začínajú venovať figurálnej kresbe, ktorá je prakticky i teoreticky zameraná na získavanie základných poznatkov a daností jazyka anatomickej kresby. Dôležitými prvkami sú: praktické i teoretické chápanie formy ľudskej postavy na základe priestorových kresbových prvkov; posúdenie vizuálne, iluzívneho, konštruktívneho prejavu, hľadanie súvislostí; vzťahy medzi anatomicko-organickými a geometricko-abstraktnými prvkami, základy konštrukčnej figurálnej kresby, chápanie iluzívnej a reálnej materiálovosti použitých materiálov, plošné kresbové figurálne plány, výtvarné vyjadrovanie – automatizmus, gestika, expresivita, logika, princíp „rekonštrukcie“ formy a verné znázornenie anatomických detailov podľa živého modelu. V predmete Počítačová grafika žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti v programe Rhinoceros CS5 – modelovacie a rendrovacie nástroje, nastavovanie svetla a materiálov. Obsah učiva je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a používaných techník. Žiaci sú vedení k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania. Odborný predmet Počítačová grafika rozvíja a prehlbuje počas štúdia základné a postupne sa rozvíjajúce poznatky z oblasti počítačovej teórie a práce s počítačovým softvérom. Pri vyučovaní sa dáva veľký dôraz na konfrontáciu vedomostí s praxou. Študentom sú poskytnuté vedomosti a zručnosti v oblasti projektovania pomocou počítača (CAD – Computer Aided Design), ktoré následne aplikujú na pracovných projektoch či už v rámci školských učebných plánov alebo mimoškolských aktivít. Počas štúdia zvládnu základy technického kreslenia v dvoch grafických programoch (AutoCAD, Rhinoceros) a osvoja si odborné pojmy i základné vzťahy pri práci s nimi.
V druhom ročníku študenti povinne absolvujú krajinársky kurz, cieľom ktorého je zdokonalenie sa v kresbe a maľbe, v zachytení perspektívy i priestoru a farebného vyjadrenia krajiny.

3. ROČNÍK

V 3. ročníku sa stáva profilovým predmetom Navrhovanie, ktoré priamo nadväzuje na odborné skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas dvoch rokov štúdia. Žiak rozvíja samostatnú tvorivú aktivitu napredujúcu k originálnemu riešeniu zadanej úlohy. Predmet Navrhovanie je priestorom pre syntézu poznatkov predmetov študijného programu a kreatívnych ambícií študenta, súčasne sa rozvíjajú schopnosti grafické, technické a verbálne. Hlavnou ambíciou je získanie schopností dizajnérskeho myslenia v kontextoch: interiér, detail, prostredie, architektúra, monofunkcia, polyfunkcia, variabilita, konštrukcia a výraz. Žiak vypracováva individuálne úlohy menšieho rozsahu, s akcentom na komplexnosť dopracovania v oblasti interiérového dizajnu (súkromný, verejný), jeho doplnkov a modernizácie. Jeho úlohou je návrhovo riešiť konkrétnu problematiku interiéru, konštrukcií, nábytku, interiérových prvkov, typológie, technológie a výroby. Súbežne s predmetom Navrhovanie prebieha Dizajnérska prax, kde majú študenti možnosť prakticky overiť správnosť svojho interiérového návrhu. Predmet rozvíja priestorové, kompozičné a logické myslenie, kreativitu, originalitu i prácu s materiálom v teoretickej a praktickej rovine. Učivo počítačovej grafiky, teórie interiérovej tvorby, navrhovania a dizajnérskej praxe je rozšírené, rozvíjané a obohatené základmi vizuálnej komunikácie. Žiaci sa oboznamujú s komunikačným dizajnom, ktorý je jednou z najvýznamnejších zložiek širokej sféry vizuálnej komunikácie. Grafika ako organická súčasť umenia, ktorého cieľom je humanizácia života a práce, je neoddeliteľná od kultúry v akomkoľvek prostredí. Vizuálna komunikácia dopĺňa, dotvára a spresňuje produkt a služby firmy, interiér i architektúru firemných budov. Neoddeliteľnou súčasťou je fotografický dizajn – práca s fotografiou a video tvorba. Žiaci sa oboznamujú so základnými prvkami vizuálnej komunikácie a ich charakteristickými znakmi ako aj využitím. Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s navrhovaním a vytváraním interiérov v návrhovej časti, maketách a so zabezpečovaním interiérových doplnkov, diel výtvarného a úžitkového umenia, výtvarnej architektonickej tvorby.
V treťom a štvrtom ročníku sú žiaci vedení k základným vzťahom v trhovej ekonomike. Získavajú základné vedomosti o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov a podnikaní, najmä živnostenského podnikania. Oblasť zahrňuje učivo o základných podnikových činnostiach a učivo o majetku podniku a jeho hospodárení. Žiaci sa učia porozumieť ekonomickej podstate finančného ohodnotenia, daniam, zdravotnému a sociálnemu poisteniu. Získavajú vedomosti o náležitostiach a obehu základných účtovných dokladov a učia sa ich vyhotovovať.

4. ROČNÍK

Vo 4. ročníku je profilovým predmetom Navrhovanie, tematicky súbežne prebiehajúce s Dizajnérskou praxou. Dôraz sa kladie na komplexný prístup k návrhárskemu procesu, ako je analýza problému, jej vyhodnotenie, návrh konceptu a finálne spracovanie podporené vizuálnou a textovou prezentáciou. Koncepcia interiérového navrhovania reflektuje chápanie dizajnu v kontexte súčasnej kontroverznej polemiky o ďalšom vývoji globálnej postindustriálnej spoločnosti. Študenti sú provokovaní k širšiemu chápaniu dizajnu i ku kritickému pohľadu na následky konzumu materiálnych produktov vo vzťahu k ekológii a skutočným potrebám človeka. Riešenie interiérového návrhu by malo zdôrazniť individualitu človeka, vypovedať o autorovi a jeho reflexii súčasnosti s dôrazom na psychológiu, senzibilitu a sémantickú výpoveď. Vzniknuté návrhy môžu byť reprodukovateľné tak v sériovej priemyselnej výrobe, ako aj v umeleckom remesle s možnosťou presahu do konceptuálneho poňatia alebo solitéru. Zámerom predmetu je, aby študent nadobudol schopnosť správne sa rozhodnúť, ako svoj projekt doviesť k úspešnej realizácii. Skombinovať svoj návrh s technológiou jeho výroby tak, aby výsledný produkt čo najviac spĺňal predstavy autora. Obsahom predmetu sú tiež rôzne technológie výroby modelov, foriem a výrobkov. Pri zadaní projektu predmet študenta naviguje v postupe od prvotnej myšlienky cez rešerš, stavbu pracovného modelu až po sprievodnú dokumentáciu. Žiaci študujú prehľad najvýznamnejších udalostí, vynálezov a noviniek, prúdov a diel histórie dizajnu. V neposlednej miere je to súčasný dizajn, ktorý zasahuje do širokej sféry tvorby úžitkových artefaktov – od drobných dekoratívnych predmetov po veľké architektonické systémy. Od výrobkov nadväzujúcich na tradície remeselných techník po produkty na báze technológií pre budúce tisícročie. Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s navrhovaním a vytváraním interiérov v návrhovej časti, maketách, so zabezpečovaním interiérových doplnkov, diel výtvarného a úžitkového umenia výtvarnej architektonickej tvorby, vývojom materiálu, vizuálnou komunikáciou, farbou v priestore, prácou s priestorom, modelovaním a tvarovaním – základom dizajnu všeobecne.