Absolvent ovláda problematiku výtvarného riešenia základných typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich stavebného riešenia. Dokáže realizovať návrhy interiérov s vizualizáciou v 3D programoch. Pozná technologické postupy spracovania rôznych materiálov a dokáže zhotoviť makety rôznych zariaďovacích prvkov interiéru. Môže sa uplatniť ako kreatívny dizajnér v interiérových centrách, kuchynských a kúpeľňových štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8614 M Dizajn interiéru
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent ovláda problematiku výtvarného riešenia základných typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich stavebného riešenia. Dokáže realizovať návrhy interiérov s vizualizáciou v 3D programoch. Pozná technologické postupy spracovania rôznych materiálov a dokáže zhotoviť makety rôznych zariaďovacích prvkov interiéru. Môže sa uplatniť ako kreatívny dizajnér v interiérových centrách, kuchynských a kúpeľňových štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. art. Zuzana Dianovská

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. spolu
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 16 15 13 13 57
Jazyk a komunikácia 8 8 8 9 33
Slovenský jazyk a literatúra 3/1 3/1 3/1 3 12
1. cudzí jazyk 5 5 5 4 19
2. cudzí jazyk - - - 2 2
Človek a hodnoty 1 1 - - 2
etická výchova/náboženská výchova 1/1 1/1 - - 2/2
Človek a spoločnosť 2 1 1 1 5
dejepis 2 - - - 2
občianska náuka - 1 1 1 3
Človek a príroda 1 1 1 - 3
fyzika 1 - - - 1
chémia - 1 1 - 2
Matematika a práca s informáciami 2 2 1 1 6
matematika 1 1 1 1 4
informatika 1 1 - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 19 20 22 22 83
Teoretické vzdelávanie 5 4 6 8 23
Umelecko-historické disciplíny 1 2 2 5 10
dejiny výtvarnej kultúry 1 2 2 3 8
dejiny dizajnu - - - 2 2
Ekonomika a marketing - - 2 1 3
ekonomika - - 2 1 3
Teoretická a odborná príprava 4 2 2 2 10
technológia 2 2 2 2 8
teória interiérovej tvorby 2 - - - 2
Praktická príprava 14 16 16 14 60
Dizajn a výtvarné techniky 12 13 9 6 40
umelecká prax 6 6 6 6 24
výtvarná príprava 4 4 - - 8
technické kreslenie 2 - - - 2
kresba - 3 3 - 6
Médiá a počítačová vizualizácia 2 3 7 8 20
počítačová grafika 2 3 2 3 10
navrhovanie - - 5 5 10
Spolu 35 35 35 35 140

1. ROČNÍK

Výtvarná príprava je profilovým predmetom odboru Dizajn interiéru v 1. a 2. ročníku. Umožňuje žiakom získať poznatky o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby a kompozície. Cieľom predmetu je rozšíriť u žiakov tvorivosť prostredníctvom výtvarného myslenia, rozvíjať schopnosť pozorovať, analyzovať, hodnotiť prírodné a spoločenské javy z výtvarného hľadiska, kultivovať výtvarné videnie, pamäť a fantáziu, naučiť žiakov vyjadrovať myšlienky pomocou výtvarných vyjadrovacích prostriedkov a ovládať výtvarné techniky i estetické zásady umeleckej tvorby. Medzi ďalšie profilové predmety patrí Dizajnérska prax, v rámci ktorej žiaci vykonávajú činnosti ktoré im umožňujú overovať si teoretické vedomosti, poznávať pracovné postupy, rozvíjať výtvarné a remeselné zručnosti v jednotlivých materiáloch ako sú: papier, lepenka, textil, hlina, sadra i farba a samostatnou prácou realizovať dizajnérske modely interiérových, úžitkových predmetov v záujme stvárnenia originálneho dizajnérskeho diela. Študenti odboru dizajn interiéru sa  v 1. ročníku teoreticky zoznamujú so všeobecnou charakteristikou práce interiérového dizajnéra s dôrazom na sociálne, ekologické a kultúrne otázky. Dôležitými teoretickými vedomosťami sú všeobecné charakteristiky rôznych typov obytných priestorov ako napríklad: hotel, firemný priestor, škola, nemocnica, rodinný dom, panelový byt, nákupné centrum, reštaurácia, divadlo či letiskový terminál. Dôležité je zžitie sa s podrobnosťami technických spôsobov plánovania interiéru, poznanie moderných materiálov a ich vlastností.
V 1. ročníku sa žiaci začínajú venovať všeobecným zásadám technického kreslenia so zreteľom na stavebnícke zobrazovanie v závislosti na problematiku interiérovej tvorby. Technické kreslenie poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti potrebné pri technickom zobrazovaní geometrických telies, interiérových doplnkov a ich kótovaní. Žiaci si tiež osvoja základy deskriptívnej geometrie. Tento predmet učí žiakov zásadám technického zobrazovania, rozvíja predstavivosť, presnosť, dôslednosť a učí čistote grafického prejavu. Predmet je rovnako zameraný na oboznámenie sa so základnými parametrami stavebných výkresov. V predmete Počítačová grafika žiaci získavajú vedomosti v oblasti tvorby rastrovej grafiky s využitím tabletu. Obsah učiva je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a používaných techník.

2. ROČNÍK

V 1. ročníku sa dôraz kladie na zvládnutie teórie farby a jej praktické využitie vo výtvarnej činnosti. Žiaci sa zaoberajú sa rôznymi maliarskymi technikami a ich možnými alternatívami. Hlavným cieľom výuky je dôkladná remeselne-technicko výtvarná príprava v kombinácii so schopnosťou samostatne, kreatívne analyzovať problémy a riešiť vopred zadané úlohy a témy. Žiaci sa prakticky oboznámia s technikami šitia, spracovávania textilu v rámci interiérového zariaďovania, sieťotlače a spracovávania polymérov a ich povrchovej úpravy – iroplast, komatex, polystyrén.
V 2. ročníku sa žiaci začínajú venovať figurálnej kresbe, ktorá je prakticky i teoreticky zameraná na získavanie základných poznatkov a daností jazyka anatomickej kresby. Dôležitými prvkami sú: praktické i teoretické chápanie formy ľudskej postavy na základe priestorových kresbových prvkov; posúdenie vizuálne, iluzívneho, konštruktívneho prejavu, hľadanie súvislostí; vzťahy medzi anatomicko-organickými a geometricko-abstraktnými prvkami, základy konštrukčnej figurálnej kresby, chápanie iluzívnej a reálnej materiálovosti použitých materiálov, plošné kresbové figurálne plány, výtvarné vyjadrovanie – automatizmus, gestika, expresivita, logika, princíp „rekonštrukcie“ formy a verné znázornenie anatomických detailov podľa živého modelu. V predmete Počítačová grafika žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti v programe Rhinoceros CS5 – modelovacie a rendrovacie nástroje, nastavovanie svetla a materiálov. Obsah učiva je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a používaných techník. Žiaci sú vedení k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania. Odborný predmet Počítačová grafika rozvíja a prehlbuje počas štúdia základné a postupne sa rozvíjajúce poznatky z oblasti počítačovej teórie a práce s počítačovým softvérom. Pri vyučovaní sa dáva veľký dôraz na konfrontáciu vedomostí s praxou. Študentom sú poskytnuté vedomosti a zručnosti v oblasti projektovania pomocou počítača (CAD – Computer Aided Design), ktoré následne aplikujú na pracovných projektoch či už v rámci školských učebných plánov alebo mimoškolských aktivít. Počas štúdia zvládnu základy technického kreslenia v dvoch grafických programoch (AutoCAD, Rhinoceros) a osvoja si odborné pojmy i základné vzťahy pri práci s nimi.
V druhom ročníku študenti povinne absolvujú krajinársky kurz, cieľom ktorého je zdokonalenie sa v kresbe a maľbe, v zachytení perspektívy i priestoru a farebného vyjadrenia krajiny.

3. ROČNÍK

V 3. ročníku sa stáva profilovým predmetom Navrhovanie, ktoré priamo nadväzuje na odborné skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas dvoch rokov štúdia. Žiak rozvíja samostatnú tvorivú aktivitu napredujúcu k originálnemu riešeniu zadanej úlohy. Predmet Navrhovanie je priestorom pre syntézu poznatkov predmetov študijného programu a kreatívnych ambícií študenta, súčasne sa rozvíjajú schopnosti grafické, technické a verbálne. Hlavnou ambíciou je získanie schopností dizajnérskeho myslenia v kontextoch: interiér, detail, prostredie, architektúra, monofunkcia, polyfunkcia, variabilita, konštrukcia a výraz. Žiak vypracováva individuálne úlohy menšieho rozsahu, s akcentom na komplexnosť dopracovania v oblasti interiérového dizajnu (súkromný, verejný), jeho doplnkov a modernizácie. Jeho úlohou je návrhovo riešiť konkrétnu problematiku interiéru, konštrukcií, nábytku, interiérových prvkov, typológie, technológie a výroby. Súbežne s predmetom Navrhovanie prebieha Dizajnérska prax, kde majú študenti možnosť prakticky overiť správnosť svojho interiérového návrhu. Predmet rozvíja priestorové, kompozičné a logické myslenie, kreativitu, originalitu i prácu s materiálom v teoretickej a praktickej rovine. Učivo počítačovej grafiky, teórie interiérovej tvorby, navrhovania a dizajnérskej praxe je rozšírené, rozvíjané a obohatené základmi vizuálnej komunikácie. Žiaci sa oboznamujú s komunikačným dizajnom, ktorý je jednou z najvýznamnejších zložiek širokej sféry vizuálnej komunikácie. Grafika ako organická súčasť umenia, ktorého cieľom je humanizácia života a práce, je neoddeliteľná od kultúry v akomkoľvek prostredí. Vizuálna komunikácia dopĺňa, dotvára a spresňuje produkt a služby firmy, interiér i architektúru firemných budov. Neoddeliteľnou súčasťou je fotografický dizajn – práca s fotografiou a video tvorba. Žiaci sa oboznamujú so základnými prvkami vizuálnej komunikácie a ich charakteristickými znakmi ako aj využitím. Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s navrhovaním a vytváraním interiérov v návrhovej časti, maketách a so zabezpečovaním interiérových doplnkov, diel výtvarného a úžitkového umenia, výtvarnej architektonickej tvorby.
V treťom a štvrtom ročníku sú žiaci vedení k základným vzťahom v trhovej ekonomike. Získavajú základné vedomosti o právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov a podnikaní, najmä živnostenského podnikania. Oblasť zahrňuje učivo o základných podnikových činnostiach a učivo o majetku podniku a jeho hospodárení. Žiaci sa učia porozumieť ekonomickej podstate finančného ohodnotenia, daniam, zdravotnému a sociálnemu poisteniu. Získavajú vedomosti o náležitostiach a obehu základných účtovných dokladov a učia sa ich vyhotovovať.

4. ROČNÍK

Vo 4. ročníku je profilovým predmetom Navrhovanie, tematicky súbežne prebiehajúce s Dizajnérskou praxou. Dôraz sa kladie na komplexný prístup k návrhárskemu procesu, ako je analýza problému, jej vyhodnotenie, návrh konceptu a finálne spracovanie podporené vizuálnou a textovou prezentáciou. Koncepcia interiérového navrhovania reflektuje chápanie dizajnu v kontexte súčasnej kontroverznej polemiky o ďalšom vývoji globálnej postindustriálnej spoločnosti. Študenti sú provokovaní k širšiemu chápaniu dizajnu i ku kritickému pohľadu na následky konzumu materiálnych produktov vo vzťahu k ekológii a skutočným potrebám človeka. Riešenie interiérového návrhu by malo zdôrazniť individualitu človeka, vypovedať o autorovi a jeho reflexii súčasnosti s dôrazom na psychológiu, senzibilitu a sémantickú výpoveď. Vzniknuté návrhy môžu byť reprodukovateľné tak v sériovej priemyselnej výrobe, ako aj v umeleckom remesle s možnosťou presahu do konceptuálneho poňatia alebo solitéru. Zámerom predmetu je, aby študent nadobudol schopnosť správne sa rozhodnúť, ako svoj projekt doviesť k úspešnej realizácii. Skombinovať svoj návrh s technológiou jeho výroby tak, aby výsledný produkt čo najviac spĺňal predstavy autora. Obsahom predmetu sú tiež rôzne technológie výroby modelov, foriem a výrobkov. Pri zadaní projektu predmet študenta naviguje v postupe od prvotnej myšlienky cez rešerš, stavbu pracovného modelu až po sprievodnú dokumentáciu. Žiaci študujú prehľad najvýznamnejších udalostí, vynálezov a noviniek, prúdov a diel histórie dizajnu. V neposlednej miere je to súčasný dizajn, ktorý zasahuje do širokej sféry tvorby úžitkových artefaktov – od drobných dekoratívnych predmetov po veľké architektonické systémy. Od výrobkov nadväzujúcich na tradície remeselných techník po produkty na báze technológií pre budúce tisícročie. Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s navrhovaním a vytváraním interiérov v návrhovej časti, maketách, so zabezpečovaním interiérových doplnkov, diel výtvarného a úžitkového umenia výtvarnej architektonickej tvorby, vývojom materiálu, vizuálnou komunikáciou, farbou v priestore, prácou s priestorom, modelovaním a tvarovaním – základom dizajnu všeobecne.