Absolvent sa môže uplatniť propagačných a grafických firmách, v informačných centrách, dizajnových štúdiách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach vo vlastných firmách.

Aktivitu nášho odboru môžete sledovať aj na Facebooku.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8604 Grafický dizajn
2. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: V propagačných a grafických firmách, v informačných centrách, dizajnových štúdiách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach vo vlastných firmách.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr.Tatiana TÓTHOVÁ

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia ŠUPTN.


1. ROČNÍK

V prvom ročníku sa študenti teoreticky aj prakticky oboznamujú so základnými pravidlami výtvarnej abecedy, čo v praxi znamená, že sa venujú remeselným zručnostiam, ako sú kresba, kompozícia a teoreticky začínajú vnikať do problematiky grafického dizajnu. Po stránke remeselnej sa venujú kresbe, aj farebnej, prírodných motívov, ako sú rôzne štúdie reálnych predmetov, ako napr. rôzne druhy, materiálov, zátišia ale aj krajiny. Tieto štúdie sú podkladom pre ďalšiu prácu v predmetoch výtvarná príprava, prax a počítačová grafika. V prvom ročníku reálne prakticky aj teoreticky zvládnu výtvarné základy a zoznámia sa s novými možnosťami výtvarného vyjadrovania ako sú okrem kresby aj klasické grafické techniky ako linoryt, drevorez. Tieto zručnosti sú podkladom pre štúdium počítačových programov a sú súčasťou grafickej teoretickej technológie. Na týchto predmetoch sa učia pracovať v grafickom programe Adobe Illustrator a na hodinách technológie sa oboznamujú s pracovnými materiálmi a technologickými postupmi pre prácu v grafickom dizajne.

2. ROČNÍK

V druhom ročníku študenti nadväzujú na ročník prvý, ale štúdium je rozšírené o nové technologické postupy, ako sú maľba, abstrakcia, štylizácia. V rámci predmetu prax sa vedomosti a zručnosti rozširujú o tzv. klasické hĺbkotlačové techniky ako sú suchá ihla, lept, mäkký kryt, akvatinta alebo mezzotinta.
Na tomto predmete študenti riešia konkrétne zadania v týchto technikách ako sú voľné grafické listy, experimentálne pokusy ale aj knižné ilustrácie. V predmete počítačová grafika sa učia nový grafický program Adobe Photoshop a v predmete grafická technológia začínajú históriou a vývojom tlačových technológií (dejiny papiera, vývoj a história počítačov a pod.)
V obidvoch ročníkoch aj v prvom aj v druhom začínajú na predmete figurálne kreslenie učiť sa zvládať zákonitosti kreslenia ľudskej figúry. Prvý aj druhý ročník ako odborný blok predmetov je základom pre tretí a štvrtý ročník, kde študenti riešia konkrétne zadania a úlohy z oblasti grafického dizajnu, niekedy aj pre konkrétneho klienta.

3. ROČNÍK

V treťom ročníku študenti riešia konkrétne témy od jednoduchých až po náročnejšie výtvarné a technologické postupy ako napr. logo, jednoduchý propagačný materiál (skladačka), plagát, darčekové predmety, až po náročné ako sú kompletné riešenia knižných titulov, firemných štýlov, tvorby autorského písma a neposlednom rade obalového dizajnu. Hlavný dôraz pri výučbe sa kladie na funkčnosť a použiteľnosť ale aj estetický dojem pri zvládnutí témy. Súlad týchto prvkov je nevyhnutný pre uplatnenie absolventa, pretože dávajú predpoklad, že sa uplatní v praktickom živote. Samoúčelná estetika zvádza aj k samoúčelným riešeniam. V predmetoch prax a technológia sa paralelne učia tlačové postupy v polygrafickom priemysle a tieto vedomosti si dopĺňajú aj návštevou reklamných a polygrafických veľtrhov na Slovensku a v zahraničí. Na predmete počítačová grafika si vedomosti rozširujú o nové grafické programy ako napr. program na tvorbu a sadzbu časopisov a kníh – InDesign ale aj na tvorbu webovej grafiky a multimediálnej tvorby ako sú Adobe Flash vo verzii CS6.

4. ROČNÍK

Vo štvrtom ročníku, ako ročníku maturitnom sa najväčší dôraz kladie na úplnú samostatnosť práce študentov pri používaní nadobudnutých vedomostí a v kontexte prípravy na maturitnú skúšku sa študenti užšie špecializujú na oblasti profesijnej orientácie. V praxi to znamená, že popri práci na zadaných projektoch si kompletizujú vedomosti a zručnosti, ktoré by mali vyústiť záverečnou maturitnou prácou z oblasti grafického dizajnu na základe vybranej témy. Výber témy je ľubovoľný z desiatich až dvanástich tém, ktoré študenti zrealizujú od počiatočných návrhov až po finálnu realizáciu a jej obhájenie pred maturitnou komisiou. Takto pripravený absolvent má niekoľko možností ako ďalej pokračovať po ukončení štúdia. V prvom rade je možnosť pokračovať v štúdiu príbuzného odboru na vysokých školách výtvarného zamerania. V druhom rade zamestnať sa ako grafický dizajnér v reklamných štúdiách a agentúrach a v neposlednom rade si založiť vlastné grafické štúdio, čo však v počiatkoch bude vyžadovať nielen kreatívne myslenie ale aj finančné krytie. Grafický dizajn zaznamenáva v posledných desaťročiach obrovský technologický rozmach, čo ho kladie do pozície a určitej závislosti na vývoji počítačových a polygrafických technológii. Tomuto faktu sa absolventi nášho odboru budú musieť flexibilne prispôsobovať, čo bude vyžadovať celoživotné vzdelávanie sa. Práca grafického dizajnéra v súčasnosti je náročná na schopnosť komunikovať s klientom a nenútenou formou ho presvedčiť o zmysluplnosti a význame grafického dizajnu pre náš každodenný život nielen z hľadiska funkčného ale aj výchovno-estetického.