Zmluvy 2001–2015

with Nekomentované

ZMLUVY 2001–2015

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Pozn. PDF súbor
8/2015 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,s.r.o., Karloveská 64, Bratislava Zmluva
o nájme nebytových priestorov
01.09.2015 - PDF
7/2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb, P.Jilemnického 24, Trenčín Zmluva
o výpožičke
26.08.2015 - PDF
6/2015 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín Zmluva
o výpožičke
23.06.2015 - PDF
5/2015 Mgr. art. Michaela Jágerská Zmluva
o nájme služobného bytu
28.08.2015 - PDF
4/2015 MP-plast,s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce Zmluva
o dielo
26.06.2015 - PDF
3/2015 Tanečný klub Dukla Trenčín, Staničná 8, Trenčín, Dušan Paška Zmluva
o nájme nebytových priestorov
6.6.2015 - PDF
2/2015 Tomáš Barták-TOBA, Staničná 8, Trenčín Zmluva
o nájme nebytových priestorov
02.06.2015 - PDF
1/2015 Tomáš Barták-TOBA, Staničná 8, Trenčín Zmluva
o nájme nebytových priestorov
02.06.2015 - PDF
411/2015 NÚCEM, Žehrianska 9, Bratislava 5 Zmluva
o bezodplatnom prevode majetku štátu
8.1.2015 - PDF
1582-49/2015 Univerzita Mateja Bela v B.Bystrici, Národná č.12, B.Bystrica Zmluva
o pedagogickej praxi
24.2.2015 - PDF
SKBB07/SUS Trenčín/2014-11 PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, B.Bystrica Rámcová kúpna zmluva - - PDF
2014/05 MP plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, Tren. Stankovce Zmluva o dielo - výroba a montáž plastových okien 12.12.
2014
- PDF
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Dodatok
k Zmluve
o spolupráci
zo dňa 03.07.2014
03.07.
2014
- PDF
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Zmluva
o spolupráci
03.07.
2014
- PDF
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Dodatok
k Zmluve
o spolupráci
zo dňa 03.07.2014
03.07.
2014
- PDF
CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov, Vysoká 32, Bratislava Zmluva
o spolupráci
03.07.
2014
- PDF
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava Zmluva
o výpožičke
15.05.
2014
- PDF
1/2014/050 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava Zmluva
o vzájomnej pomoci
a propagácii
04.06.
2014
- PDF
1836/01 STAVMATIN s.r.o., Pezinská 56, Malacky Rámcová kúpna zmluva 19.03.
2014
- PDF
2714-58/2014 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č.12, B.Bystrica Pedagogická prax 27.02.
2014
- PDF
MPC, detašované pracovisko, Pod Sokolicami 14, Trenčín Účasť na projekte 27.01.
2014
- PDF
2013/05 MP-plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, 913 11 Trenčianske Stankovce Výroba a montáž plastových okien 25.11.
2013
- PDF
2013/06 MP-plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, 913 11 Trenčianske Stankovce Výroba a montáž plastových okien 25.11.
2013
- PDF
1710/2013 Ústav informácii a prognóz školstva, Staré grunty 52, Bratislava Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky 12.11.
2013
- PDF
13112 0599 Národná agentúta, Svoradova 1, Bratislava Školské partnerstvá Comenius - zmluva o poskytnutí finančného príspevku 6.9.
2013
- PDF
- PAPERA,s.r.o. Čerešňová 17,
974 05 B.Bystrica
Zmluva dodávka tovaru 1.09.
2012
- PDF
- Združenie CKM SYST Vysoká 32
811 06 Bratislava
Zmluva vydávaní preukazu a známky ISIC 26.10.
2012
- PDF
- Združenie CKM SYST Vysoká 32
811 06 Bratislava
Zmluva vydávaní preukazu a známky ITIC 26.10.
2012
- PDF
- VYFAKO,s.r.o. Nitrianska Blatnica 5,
956 05 Radošina
Zmluva na odber a prcpravu udpadov za účelom ekologického zhodnocovania a zneškodnovania 15.03.
2012
- PDF
- SEKO, s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín Zmluva o dodávke údržbárskych potrieb 02.01.
2012
- PDF
- ASC, s.r.o. zastúpený Ing.Janom Mrázom, konateľom Bratislavská 123 911 05 Trenčín Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb 02.01.
2012
- PDF
- ROADA - Roman Laco Neporadza 327 sklad RADEGAST-Sihoť IV. 911 01 Trenčín Zmluva o dodávke čistiacich prostriedkov 30.12.
2011
- PDF
- Slovex ALFA, s.r.o. Kubranská 306 911 01 Trenčín Zmluva o dodávke svetelnej techniky a náhradných dielov 30.12.
2011
- PDF
- Roman Ciblík vodoinštalačné a zváračské práce Súťažná 1 911 05 Trenčín Zmluva o vykonávaní opráv na vodovodnom potrubí ako aj na teplovodných rozvodoch ústredného kúrenia 30.12.
2011
- PDF
- Slovenská sporiteľňa Zmluva o bežnom účte - ZMENA 01.12.
2011
- PDF
- Orange Slovakia Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking 09.12.
2011
- PDF
4/2011 Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Výpožička plavárne 05.09.
2011
- PDF
A5853478 Orange Slovensko Zmluva o pripojení 07.09.
2011
- PDF
S/009/
2011
HYDROS Bánovce s.r.o Trenčianska cesta 1573/114 957 01 Bánovce n.B. Zmluva o rekonštrukcii strechy bloku A a B so zateplením 07.07.
2011
- PDF
A5853478 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení 07.09.
2011
- PDF
2/2011 LICHTING s.r.o Zlatovská 35 911 05 Trenčín Zmluva o výmene svietidiel a elektrických rozvodov
v telocvični
22.06.
2011
- PDF
0210/
2008
MAGNA E.A.s.r.o Bethovenova 5 921 01 Piešťany Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku
so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
17.06.
2008
- PDF
207/
21
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 1. mája 11 911 01 Trenčín Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá na základe Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a platných predpisoch o vodách 14.09.
2001
Dodatok
k obch. zmluve
zo dňa
01. 01. 2006
PDF
3/09 Školský internát Staničná 6
911 05 Trenčín
Dohoda o refundácii podielu nákladov
v kotolni Školského internátu Trenčín
01.09.
2009
- PDF
300943 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. jjjjf
Podjavorinskej 455/7 91401 Tr.Teplá
Zmluva o servisnej službe 08.07.
2011
- PDF