NÁHRADNÝ TERMÍN TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

with Nekomentované

Riaditeľ Strednej umeleckej školy, Staničná 8, 911 05 Trenčín, PaedDr. Ivan Štefka, v súlade s § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 zverejňuje náhradný termín talentových prijímacích skúšok na umelecké študijné odbory pre školský rok 2018/2019 na 27. marca (utorok) 2018 o 8:00 hod. pre uchádzačov, ktorí sú prihlásení na dve stredné umelecké školy, ktoré majú rovnaký termín konania prijímacích talentových skúšok.

O náhradný termín talentových prijímacích skúšok môže požiadať zákonný zástupca uchádzača písomnou (listovou) žiadosťou do 12.marca (pondelok) 2018.