Pozvánka na schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín

with Nekomentované

dňa 25. novembra 2022 (piatok) o 15:30 hod.

v spoločenskej miestnosti

Program:

  1. Otvorenie
  2. Príhovor predsedu Združenia rodičov
  3. Príhovor riaditeľa školy (hodnotenie prospechu a správania za 1. štvrťrok)
  4. Správa o čerpaní rozpočtu ZR za šk. rok 2021/2022 a správa revíznej komisie
  5. Schvaľovanie rozpočtu ZR na šk. rok 2022/2023
  6. Diskusia
  7. Triedne schôdze rodičov
  8. Zasadanie Rady rodičov (dôverníci z tried)