Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

with Nekomentované

V súvislosti s distribúciou Ag samotestov, ktoré poskytuje ministerstvo školstva na domáce použitie, za účelom udržania bezpečného prostredia na školách, žiadam všetkých zákonných zástupcov a dospelých žiakov o nahlásenie záväzného záujmu o ne.

Každý žiak, ktorý má záujem o Ag samotesty dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Testy budú distribuované proti podpisu zákonného zástupcu žiaka po nástupe do školy.

Záväzný záujem o Ag samotesty je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi do 25.8.2021.

2.9.2021 na triednickej hodine dostanú všetci žiaci tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na podpis zákonnému zástupcovi žiaka. Toto vyhlásenie rodič/dospelý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Pri prepnutí okresu do inej farby – je rodič/dospelý žiak toto vyhlásenie povinný predložiť opakovane.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:

1. žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy,

2. rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup,

3. rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Každý pri vstupe do budovy školy musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.