Dôležité informácie pri nástupe do školy

with Nekomentované

V zmysle zachovania bezpečného prostredia v škole nie je povolený vstup do budovy školy žiakom s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, ako aj s jeho príznakmi. Taktiež ani úzkym kontaktom, ktoré nemajú výnimku z karantény.

Podľa pokynov MŠ SR pri nástupe do školy dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov „Vyhlásenie žiaka o bezpríznakovosti“ a „Oznámenie o výnimke z karantény“, ktoré je potrebné aby podpísal zákonný zástupca a najneskôr v pondelok 6.9.2021 odovzdal triednemu učiteľovi. Podmienkou ku vstupu do budovy školy nie je negatívny výsledok testu na COVID-19, ale prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovania.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti predloží rodič opätovne už len elektronicky v EduPage po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich  dní (vrátane víkendov a sviatkov) ako aj pri zmene farby okresu (Trenčína a aj farby okresu trvalého pobytu).

Každú zmenu vo výnimke z karantény (očkovanie alebo ukončenie doby po prekonaní COVID-19) treba opätovne uviesť už len elektronicky v „Oznámení o výnimke z karantény“ v EduPage.

Podľa informácií OÚ budú avizované Ag samotesty pre veľký záujem škôl distribuované v čo najkratšom čase. Sadu testov žiaci prevezmú až po odovzdaní podpísaného potvrdenia zákonným zástupcom/dospelým žiakom od triedneho učiteľa.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od detského lekára“, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.Všetky nevyhnutné podmienky organizácie vyučovania nájdete v aktualizovanom školskom poriadku, ktorý je zverejnený na www.suptn.sk.