Nariadenie dištančného vzdelávania a ďalšie informácie

with Nekomentované

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 mimoriadne prerušujem školské vyučovanie v ŠUP Trenčín podľa § 32 školského zákona a zavádzam dištančné vzdelávanie žiakov do odvolania.

Na základe usmernenie TSK zo dňa 11. 10. 2020: učitelia vzdelávajú žiakov dištančnou formou zo školy, Umelecká prax na škole neprebieha, prax u zamestnávateľa áno. Žiaci tretieho ročníka študijného odboru priemyselný dizajn , ktorí nie sú ubytovaní na Školskom internáte – Staničná 6, Trenčín – pokračujú v praxi vo firme Adient bezo zmeny.

PaedDr. Ivan Štefka,
riaditeľ ŠUP Trenčín