Informácie o dištančnom vzdelávaní pre žiakov

with Nekomentované

Vedenie ŠUP Trenčín upozorňuje všetkých žiakov na dištančnú formu vzdelávania – každý žiak je povinný sledovať edupage. Výučba prebieha podľa rozvrhu, pričom platforma (MS Teams, Zoom, Webex a pod.) online / offline výučby je v kompetencii každého učiteľa. V prípade nezapájania sa do dištančného vzdelávania, neplnenia si úloh a neodovzdávania vypracovaných zadaní – budú títo žiaci konať komisionálne skúšky aj počas dištančného vzdelávania.


PaedDr. Ivan Štefka,
riaditeľ školy