Dôležitý oznam pre všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov

with Nekomentované

Na základe usmernenia MŠ zo dňa 18.8.2020 sa školský rok 2020/2021 začína 2. septembra 2020 a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
Vedenie školy zabezpečí dostupnú dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy a počas prvých dvoch týždňov školského roka budú rúška v interiéri školy povinné pre všetkých žiakov aj zamestnancov školy.

Každý žiak je povinný pri vstupe do budovy školy 2.9.2020 odovzdať vypísaný a podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník a vyhlásenie nájdete TU.

Žiakovi, ktorý neodovzdá požadované dokumenty, nebude umožnený vstup do budovy školy.
Ak žiak preruší dochádzku na vyučovanie v trvaní viac ako 3 dni je povinný odovzdať písomné vyhlásenia znova triednemu učiteľovi hneď pri návrate na vyučovanie. Tento postup platí aj v prípade vycestovania
do zahraničia už od jedného dňa.
Od 2.9.–14.9.2020 bude školský bufet zatvorený a je prísny zákaz konzumovať jedlo na chodbách aj počas obedňajšej prestávky.