Výsledky prijímacej skúšky + organizačné pokyny

with Nekomentované

Oznamujeme PRIJATÝM uchádzačom, že „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.“ (STIAHNUŤ) je potrebné zaslať k nám do školy e-mailom najneskôr do 27. 5. 2020 (streda) a následne originál poštou na adresu školy (do 03. 06. 2020).

Uchádzači, ktorí sú neprijatí z nedostatku miesta, si PO OBDRŽANÍ rozhodnutia, ktoré bude zasielané doporučenou poštou do vlastných rúk, zašlú na adresu školy poštou ODVOLANIE, najneskôr do 5. dní                     od prevzatia rozhodnutia.

Pokiaľ si uchádzač nepodá odvolanie v stanovenom termíne, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium a prípadné voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát na tel. č. 032/650 57 23.

Výsledky prijímacieho konania:

odevný dizajn (ODD)

scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba (SKT)

propagačné výtvarníctvo (PPV)

fotografický dizajn (FOD)

dizajn interiéru (DIN)

dizajn exteriéru (DEX)

reklamná tvorba (RET)

priemyselný dizajn (PDI)

grafický dizajn (GDI)

digitálna maľba – koncept art (DMK)

animovaná tvorba (ANT)

dizajn digitálnych aplikácií (DDA)