AKTUALIZOVANÉ: Preventívne opatrenie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

with Nekomentované

Na základe Príkazu predsedu TSK č. 5/2020 zo dňa 09. 03. 2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom podľa čl. II, písm. j)

prerušujem s okamžitou platnosťou vyučovací proces na Škole umeleckého priemyslu ako zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 10. 03. 2020 vrátane do 13. 03. 2020 vrátane.

Ruším výlety, exkurzie, výcviky, pracovné a študijné pobyty.

Pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl nariaďujem neúčasť na pracovisku ako prekážku na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, s výnimkou nariadenia práce riaditeľom strednej školy zamestnancovi v súvislosti so zabezpečením priebehu maturitných skúšok a iných nevyhnutných prác pre chod organizácie.

Pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom nariaďujem 10.03.2020 účasť na porade o 08:00 hod. v škole.

PaedDr. Ivan Štefka
Riaditeľ ŠUP Trenčín