Pozvánka na rodičovské združenie

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI SUŠ V TRENČÍNE
Staničná 8, 911 05 Trenčín

POZVÁNKA

Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 (vo štvrtok) o 17,00 hod..

Program:

1. Prezentácia rodičov vo vestibule školy.
2. Príhovor riaditeľa školy – hodnotenie dosiahnutých výsledkov súťaží, prospechu, dochádzky a prehľad najdôležitejších akcii súvisiacich s ukončením štúdia a záverom školského roka 2017/2018.
3. Triedne schôdze v kmeňových triedach.
4. Zasadanie Rady rodičov Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín (zástupcov tried) v učebni jazykov na prízemí.

PaedDr. Ivan Štefka, riaditeľ školy

Mgr. Henrieta Jurčáková, predseda ZR