Pozvánka na rodičovské združenie

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI SUŠ V TRENČÍNE

Staničná 8, 911 05  Trenčín

POZVÁNKA

Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 (vo štvrtok)  o 17,00 hod..

Program:

  1. Prezentácia rodičov vo vestibule školy.
  2. Príhovor riaditeľa školy – hodnotenie dosiahnutých výsledkov súťaží, prospechu, dochádzky a prehľad najdôležitejších akcii  súvisiacich s ukončením štúdia a záverom školského roka 2018/2019.
  3. Triedne schôdze v kmeňových triedach.
  4. Zasadanie Rady rodičov Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín (zástupcov tried) v učebni jazykov na prízemí.

PaedDr. Ivan Štefka                    Mgr. Henrieta Jurčákováriaditeľ školy                                       predseda ZR