Výsledky z 2.kola prijímacích skúšok

with Nekomentované

Odevný dizajn
Reklamná tvorba
Priemyselný dizajn
Scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

Test :
1 = vyhovel
0 = nevyhovel

Výsledok:
a) spĺňa podmienky (áno) – prijatý
b) nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v teste
alebo vykonal talentovú skúšku neúspešne – menej ako 20 bodov za každú
úlohu)

V Trenčíne dňa 22. 06. 2022

riaditeľ školy
PaedDr. Ivan Štefka