Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ZDRAVIE V POHYBE

with Nekomentované

V septembri 2018 riaditeľ školy PaedDr. Ivan Štefka v súlade s prioritou Minimálneho preventívneho programu školy výchova k zdravému životnému štýlu vyhlásil VÝTVARNÚ SÚŤAŽ – ZDRAVIE V POHYBE, do ktorej sa zapojilo 43 študentov rôznych odborov. Odborným garantom súťaže bola Mgr. Alena Straňáková a organizačným garantom koordinátorka prevencie PhDr. Eva Rejdovjanová. Práce hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Alena Straňáková, Akad. mal. Marta Potfajová a Mgr.art. Petra Némethová, ktoré vybrali víťazov jednotlivých kategórií a pripravili výstavu najlepších prác vo vstupnej hale školy. Súťaž mala výbornú úroveň a splnila svoj cieľ propagácie zdravého životného štýlu. Víťazom blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej zdarný priebeh – účastníkom aj pedagógom, ktorí ich motivovali, i autorovi propagačného plagátu a diplomov (Mgr.art. J. Jenčo).

Víťazi jednotlivých kategórií:

Meno a priezvisko žiaka Trieda Kategória Pedagóg
Zuzana Panáková III.F/A fotografia Mgr. P.Obst
Barbora Ďurinová II.R/D plagát Mgr.art. Z. Dianovská
Viktória Žigmundová II.I/E klasická výtvarná technika Akad. mal. Marta Potfajová

E. Rejdovjanová