(UPRAVENÉ) Usmernenie o ukončení štúdia pre žiakov 4.ročníkov v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

with Nekomentované

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
zo dňa 23.04.2020 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sú termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovné:

  • Do 6. mája 2020, budú uzatvorené známky zo všetkých predmetov za 2. polrok.
  • Do 7. mája 2020 budú zrealizované komisionálne skúšky za druhý polrok pre žiakov, ktorí neprospeli z daného predmetu v 2.polroku.
  • 12. mája 2020 budú sprístupnené známky žiakovi prostredníctvom aScAgendy za 2.polrok aj známky z internej a praktickej časti MS.
  • Ak plnoletý žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.
  • Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykoná.
  • Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.
  • Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020 podľa zverejneného harmonogramu.
  • Pri preberaní vysvedčení je žiak povinný odovzdať všetky učebnice, požičanú techniku a zapožičané knižné tituly zo školskej knižnice.

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ ŠUP Trenčín