Pozvánka na združenie rodičov pri ŠUP TN

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN

Vás pozýva na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín dňa 24. novembra 2023 (piatok) o 15:30 hod. v spoločenskej miestnosti.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Príhovor predsedu Združenia rodičov
  3. Príhovor riaditeľa školy (hodnotenie prospechu a správania za 1. štvrťrok)
  4. Správa o čerpaní rozpočtu ZR za šk. rok 2022/2023 a správa revíznej komisie
  5. Schvaľovanie výšky príspevku do ZR.
  6. Schvaľovanie rozpočtu ZR na šk. rok 2023/2024
  7. Diskusia
  8. Triedne schôdze rodičov
  9. Zasadanie Rady rodičov (dôverníci z tried)

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy