Pozvánka na Rodičovské združenie

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP V TRENČÍNE
Staničná 8, 911 05 Trenčín

POZVÁNKA

Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín, ktorá sa
uskutoční dňa 18. apríla 2024 (vo štvrtok) o 17.00 hod.

Program:

  1. Prezentácia rodičov vo vestibule školy.
  2. Triedne schôdze v kmeňových triedach.
  3. Príhovor riaditeľa školy – hodnotenie dosiahnutých výsledkov súťaží, prospechu,
    dochádzky a prehľad najdôležitejších akcii súvisiacich s ukončením štúdia a záverom
    školského roka 2023/2024.
  4. Zasadanie Rady rodičov Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín (zástupcov tried) v triede
    3.FA (č. 63, na prízemí, na konci chodby vpravo).

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy

Ing. Mária Strápková
predseda ZR