Oznam pre žiakov 1. – 3. ročníka

with Nekomentované

V dňoch 22.6. – 26.6.2020 udeľuje riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, PaedDr. Ivan Štefka pre žiakov 1. – 3. ročníka riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s možnosťou individuálnych konzultácií s učiteľmi denne od 8:00 – 12:00 hod.

V prípade záujmu o ubytovanie na Školskom internáte, Staničná 6, Trenčín, na ktorom v súčasnosti prebieha rekonštrukcia jedálne a kotolne – kontaktujte vedenie Školského internátu.

V pondelok 29.6.2020 vedenie ŠUP Trenčín zorganizuje pre záujemcov, ktorí nahlásia svoju účasť triednym učiteľom do 25.6.2020, výtvarné aktivity od 9:00 – 13:00 hod.
Je potrebné si priniesť skicár a ceruzy.

Dňa 30.6.2020 riaditeľ školy srdečne pozýva všetkých žiakov a zamestnancov školy na slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 do átria školy o 9:00 hod. spojené s odovzdávaním vysvedčení. Vo výnimočných prípadoch si môže žiak prevziať vysvedčenie na vedení školy
u RNDr. E. Krupalovej do 3. júla 2020 v čase 8:00 – 12:00 hod.