KRITÉRIÁ PRIJATIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Riaditeľ Strednej umeleckej školy, Staničná 8, 911 05 Trenčín, PaedDr. Ivan Štefka, v súlade s § 65 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2018 zverejňuje:
KRITÉRIÁ PRIJATIA A TERMÍN KONANIA TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

1. SCHVÁLENÝ POČET ŽIAKOV PRVÉHO ROČNÍKA V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PRE PRIJÍMACIE KONANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020: 4 TRIED (116 ŽIAKOV):
PONÚKAME TIETO ŠTUDIJNÉ ODBORY
odbor počet žiakov
odevný dizajn (ODD), kód 8298 M 17
scénická kostýmová tvorba (SKT), kód 8270 M 9
propagačné výtvarníctvo (PPV), kód 8260 M 9
fotografický dizajn (FOD), kód 8297 M 9
dizajn interiéru (DIN), kód 8299 M 9
dizajn exteriéru (DEX), kód 8292 M 9
reklamná tvorba (RET), kód 8283 M 9
dizajn – priemyselný dizajn (PDI), kód 8221 M 05 9
grafický dizajn (GDI), kód 8296 M 9
digitálna maľba – koncept art (DIM), kód 8271 M 9
animovaná tvorba (ANT), kód 8259 M 9
dizajn digitálnych aplikácií (DDA), kód 8272 M 9

Študijný odbor sa otvorí pri minimálnom počte 5 žiakov. Podľa § 33 zákona 245/2008 Z. z. budú triedy zriadené pri minimálnom počte 17 žiakov. Maximálny počet žiakov v triede je 31.

2. TERMÍNY ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK A KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Študijný odbor: ODD, SKT, PPV, FOD, DIN, DEX, RET, PDI, GDI, DIM, ANT, DDA
– dátum podania prihlášky: 28. 02. 2019 (do 20. 02. 2019 riaditeľovi ZŠ)
– dátum talentovej skúšky: 25. 03. 2019 (pondelok)

3. KRITÉRIÁ PRIJATIA:

Študijný odbor: ODD, SKT, PPV, FOD, DIN, DEX, RET, PDI, GDI, DIM, ANT, DDA
– talentová skúška – bodové hodnotenie:
1. práca max. 60 bodov
2. práca max. 60 bodov
Spolu 120 bodov
– študijné výsledky z profilových predmetov SJL a CUJ v 6., 7., 8. ročníku na konci školského roka a v 9. ročníku na konci 1. polroka – max. 40 bodov, v prípade, že žiak nebol v uvedených predmetoch hodnotený, určí riaditeľ školy náhradný predmet tak, aby mohol získať bodové hodnotenie za študijné výsledky zo ZŠ,
– žiak úspešne vykonal talentovú prijímaciu skúšku, keď získal najmenej 20 bodov za každú prácu, t. j. najmenej 40 bodov (bez výsledkov ZŠ). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a dosiahnu najvyšší počet bodov.

Pri prijímaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určí forma prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.
Riaditeľ školy prednostne prijme pri rovnosti celkového počtu bodov z prijímacej skúšky:
– uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS),
– uchádzača s lepšími výsledkami z talentovej skúšky pred výsledkami zo ZŠ.

O prijatí, resp. neprijatí uchádzačov do l. ročníka rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v prijímacej komisii do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky a zverejní zoznam uchádzačov na www.sustn.sk a výveske školy.

4. POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNÝ STAV:

Na štúdium možno prijať žiaka, ktorého zdravotnú spôsobilosť posúdil lekár, pri zmenenej pracovnej schopnosti je potrebné odporúčanie posudkovej komisie. Zdravotná spôsobilosť bude individuálne posúdená podľa študijného odboru, ktorý si uchádzač zvolil.

5. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Podmienkou prijatia na štúdium na SŠ je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Žiak dostane spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku podrobné informácie o forme, obsahu a pomôckach, ktoré si má doniesť na talentovú skúšku. Žiaci, ktorí splnili kritériá talentovej skúšky a boli prijatí na základe najvyššieho dosiahnutého počtu bodov, dostanú s rozhodnutím o prijatí oznámenie o čase, mieste a spôsobe zápisu do 1. ročníka. Ak sa uchádzač o štúdium nezapíše rozhodnutie, ktorým bol prijatý, je neplatné. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo po dohode so zákonným zástupcom žiaka preradiť uchádzača na príbuzný odbor v prípade jeho nenaplnenia na základe žiadosti. Keď sa na študijný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov pre jednu triedu.

Schválené pedagogickou radou dňa 22. 11. 2018.
Platné od 01. 02. 2019

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy